TUYỂN SINH CÁC LỚP BỒI DƯỠNG THEO TCCDNN GIÁO VIÊN MẦM NON, TIỂU HỌC, THCS NĂM 2019
 

   UBND TỈNH TUYÊN QUANG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂN TRÀO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 22 /TB-ĐHTTr

                    Tuyên Quang, ngày 30 tháng 1 năm 2019

THÔNG BÁO

TUYỂN SINH CÁC LỚP BỒI DƯỠNG THEO TCCDNN

 GIÁO VIÊN MẦM NON, TIỂU HỌC, THCS NĂM 2019

 

 

Căn cứ công văn số 838/UBND – KGVX ngày 3 tháng 4 năm 2018 của UBND tỉnh Tuyên Quang về việc giao nhiệm vụ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang;

Căn cứ vào nhu cầu thực tế của cán bộ giáo viên phổ thông các cấp, bậc học trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang,

 Trường Đại học Tân Trào thông báo tuyển sinh các lớp đào tạo bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên Mầm non hạng II; III, Tiểu học hạng II; III, THCS hạng II, cụ thể như sau:

1. Đối tượng tuyển sinh

Giáo viên đang công tác tại các trường Mầm non, Tiểu học, THCS công lập đã được bổ nhiệm, đang làm ở vị trí công tác phù hợp với hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên nhưng chưa có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp.

2. Chương trình đào tạo và kinh phí đào tạo

- Chương trình đào tạo:  theo chương trình bồi dưỡng  của Bộ GDĐT ban hành

- Kinh phí đào tạo: 2.000.000đ/học viên (p dụng đối với lớp học có 40 học viên trở lên)

3. Thời gian, địa điểm, phương thức đào tạo

- Thời gian: Khai giảng ngày 16/3/2019(dự kiến)

- Địa điểm bồi dưỡng: học tại trường Đại học Tân Trào

- Hình thức học tập: Học vào các ngày thứ 7, chủ nhật trong tuần và liên tục trong hè

4. Hồ sơ đăng ký học:
- Đơn đăng ký học (theo mẫu);
- Sơ yếu lí lịch (theo mẫu);
- Bản sao công chứng bằng cao nhất;

- Bản sao photo giấy khai sinh, Chứng minh nhân dân;
- Ảnh 4×6: 02 ảnh (Ghi đầy đủ họ tên, ngày tháng năm sinh, đơn vị công tác)

5 . Liên hệ đăng ký và làm thủ tục:

- Trung tâm Bồi dưỡng và Phát triển nghề nghiệp (P205 - Nhà A), Trường Đại học Tân Trào - Tuyên Quang.

- Điện thoại: 02073.890.556(trong giờ hành chính); Email: ttbd.dhtt@gmail.com.

Nơi nhận:

- Lãnh đạo trường;

- Các đơn vị, cơ sở giáo dục (p/h);

- Lưu: VT, TTBD&PTNN

 

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

 

 

PGS.TS. Nguyễn Bá Đức