KẾ HOẠCH TUYÊN TRUYỀN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT NĂM 2014
 

Mời các đồng chí tại nội dung kế hoạch tại đây:/media/files/2014/KE-HOACH-TUYEN-TRUYEN-PHAP-LUAT-NAM-2014.rar