Phòng Thanh tra - Pháp chế (TTr-PC) là phòng chức năng trực thuộc Trường Đại học Tân Trào, được thành lập theo Quyết định số 1672/QĐ-ĐHTTr ngày 30 tháng 7 năm 2014 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tân Trào.

1. Chức năng

1.1. Tham mưu cho Hiệu trưởng trong việc tổ chức, triển khai thực hiện công tác Thanh tra giáo dục và các lĩnh vực hoạt động khác của nhà trường nhằm phòng ngừa, phát hiện và tham mưu xử lí những thiếu sót trong việc thực hiện các quy định, quy chế thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo và các lĩnh vực khác theo quy định.

1.2. Tham mưu, tư vấn cho Hiệu trưởng Nhà trường về những vấn đề pháp lí liên quan đến tổ chức, hoạt động của Trường Đại học Tân Trào, bảo đảm mọi hoạt động của Nhà trường phải tuân theo pháp luật. Tham mưu triển khai và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước về công tác pháp chế.

2. Nhiệm vụ

2.1. Công tác Thanh tra

- Tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch thanh tra giáo dục hàng năm, thanh tra đột xuất theo sự chỉ đạo trong phạm vi, trách nhiệm quản lý của Hiệu trưởng; đề xuất các biện pháp xử lý, khắc phục.

- Giúp Hiệu trưởng tiếp công dân theo luật định; xác minh làm rõ và đề xuất biện pháp giải quyết các khiếu nại, tố cáo.

2.2. Công tác Pháp chế

- Rà soát, tham gia ý kiến về mặt pháp lí đối với các văn bản do các đơn vị chức năng trực thuộc Nhà trường soạn thảo trình lãnh đạo trường ký ban hành.

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan giúp Hiệu trưởng tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật; các văn bản quản lí, chỉ đạo, điều hành của Hiệu trưởng.

3. Cơ cấu tổ chức

01

Họ và tên: Lê Thị Thu Hà

Chức vụ:   Ủy viên BCH Đảng bộ,Chủ tịch Công đoàn trường, Bí thư chi bộ 
                    Trưởng phòng, Giảng viên

Điện thoại: 0988.238.654

Email:          lethithuhasptq@gmail.com

                     lttha.dhtt@tuyenquang.gov.vn

02

Họ và tên: Trần Anh Dũng

Chức vụ: Phó trưởng phòng, Giảng viên

Điện thoại: 0983844790

Email: trananhdungtq@gmail.com
03

 Họ và tên: Hà Thị Minh Đức

chức vụ: Giảng viên

Điện thoại: 01683.258.076

Email: duc20082011@gmail.com

04

Họ và tên: Ma A Sim

Chức vụ: Giảng viên

Điện thoại: 0984946996

Email: maasimxh@gmail.com

05

Họ và tên: Nguyễn Kiều Linh

Chức vụ: Giảng viên

Điện thoại: 0917317467

Email: nguyenkieulinh@gmail.com

06

Họ và tên: Lưu Tuấn Anh

Chức vụ: Chuyên viên

Số ĐT: 0969.106.993
Email: luutuananh.vnu.law@gmail.com
 

4. Liên hệ

Phòng Thanh tra - Pháp chế - Phòng 308 (tầng 3) Nhà A - Trường Đại học Tân Trào.

 

Tin tức

Thông báo

Tài nguyên