Phòng Thanh tra - Pháp chế (TTr-PC) là phòng chức năng trực thuộc Trường Đại học Tân Trào, được thành lập theo Quyết định số 1672/QĐ-ĐHTTr ngày 30 tháng 7 năm 2014 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tân Trào.

QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Thanh tra – Pháp chế Trường Đại học Tân Trào

Căn cứ Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế; Căn cứ Thông tư số 51/2012/TT-BGDĐT ngày 18/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư quy định về tổ chức và hoạt ...