DANH SÁCH THEO SỐ BÁO DANH THÍ SINH DỰ THI TUYỂN VIÊN CHỨC
 

Danh sách thí sinh theo số báo danh: /media/files/DANH-SACH-SO-BAO-DANH-THI-TUYEN-VIEN-CHUC-NAM-2012.xls

Danh sách thí sinh theo các phòng thi và môn thi: /media/files/danh-sach-phong-thi-cac-mon.rar