Công văn triển khai các hoạt động tuyên truyền về Đại hội  đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ X
 

 

HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG

***

Số: 643 - CV/TWHSV

“V/v tăng cường tuyên truyền về Đại hội  đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ X”

 

Hà Nội, ngày 23 tháng 11 năm 2018

     

Kính gửi:

- Hội Sinh viên Việt Nam các tỉnh, thành phố,

- Hội Sinh viên Việt Nam ở nước ngoài,

- Hội Sinh viên Việt Nam Đại học Huế, các trường đại học, cao đẳng trực thuộc Trung ương.

      ­­

Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2018 – 2023 sẽ diễn ra trong các ngày 09, 10 và 11/12/2018 tại Thủ đô Hà Nội. Ban Thư ký Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam đề nghị Hội Sinh viên Việt Nam các tỉnh, thành phố, Đại học Huế, các trường đại học, cao đẳng trực thuộc Trung ương, Hội Sinh viên Việt Nam ở nước ngoài tăng cường triển khai tuyên truyền về Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ X tới sinh viên và cộng đồng xã hội.

Hội Sinh viên các cấp căn cứ điều kiện thực tế công tác Hội và phong trào sinh viên tại đơn vị triển khai tuyên truyền với các công cụ tuyên truyền đa dạng, thu hút đối với sinh viên (bài tuyên truyền, poster, video clip, infographic,..) trên các phương tiện truyền thông đại chúng (trong đó chú trọng truyền thông trên mạng xã hội). Ban Thư ký Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam gửi kèm công văn này thiết kế poster tuyên truyền về Đại hội để các đồng chí tham khảo, sử dụng cho công tác tuyên truyền của đơn vị (trước hết cần đảm bảo đăng tải poster này trên 100% các fanpage, website của Đoàn, Hội các trường, các tỉnh, thành phố)

Ban Thư ký Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam đề nghị các đơn vị triển khai hiệu quả các nội dung nêu trên.

         

 

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Đ/c Chủ tịch TW Hội SVVN (để b/c);

- Lưu VP.

 

TM. BAN THƯ KÝ

TRUNG ƯƠNG HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM

PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC

 

 

(Đã ký)

 

 

Nguyễn Minh Triết