Ban chấp hành Hội Sinh viên Việt Nam Trường Đại học Tân Trào Khóa II, nhiệm kỳ 2018 – 2020
 

 

 Danh sách Hội Sinh viên Việt Nam Trường Đại học Tân Trào

01

Họ và tên :Nguyễn Thị Thùy

Chức vụ: Chủ tịch Hội Sinh viên

Điện thoại:0354086205

Email:nguyenthuy.hssv@gmail.com

02

Họ và tên: Nguyễn Thị Kim Ngân

Chức vụ: Phó Chủ tịch Hội

Điện thoại:0988798307

Email:ngankim30788@gmail.com

03

Họ và tên: Lê Văn Thi

Chức vụ:Phó Chủ tịch Hội

Điện thoại:0383708774

Email:Levanthi0811@gmail.com

04

Họ và tên: Trần Thị Ban

Chức vụ:Ủy viên Ban Chấp hành

Điện thoại:0374924999

Email:tranthibantq@gmail.com

05

Họ và tên: Bàn Thị Hương Lan

Chức vụ:Ủy viên Ban Chấp hành

Điện thoại:0987823788

Email:Huonglandhtt0293@gmail.com

06

Họ và tên: Ma Bá Công

Chức vụ:Ủy viên Ban Chấp hành

Điện thoại:0379407223

Email:congma9@mail

07

Họ và tên: Nguyễn Thị Thúy Ngân

Chức vụ:Ủy viên Ban Chấp hành

Điện thoại:0362470836

Email:nguyenthithuyngan22998@gmail.com

08

Họ và tên: Nguyễn Bích Ngọc

Chức vụ:Ủy viên Ban Chấp hành

Điện thoại:dbngocc10tantrao2016@gmail.com

Email:0347557817

09

Họ và tên: La Thị Hiền

Chức vụ:Ủy viên Ban Chấp hành

Điện thoại:0356375905

Email:lathithuyhien99@gmail.com

10

Họ và tên: Ma Thị Huyền

Chức vụ:Ủy viên Ban Chấp hành

Điện thoại:0329858646

Email:Mahuyen1999@gmail.com

11

Họ và tên: Vi Vũ Thu Cúc

Chức vụ:Ủy viên Ban Chấp hành

Điện thoại:0961391190

Email:Vivuthucuc@gmail.com

12

Họ và tên: Hà Lâm Anh

Chức vụ:Ủy viên Ban Chấp hành

Điện thoại:0372407783

Email:Halamanh08@gmail.com

13

Họ và tên: Thiều Thị My

Chức vụ:Ủy viên Ban Chấp hành

Điện thoại:

Email:

 

14

Họ và tên: Vũ Thị Hạnh

Chức vụ:Ủy viên Ban Chấp hành

Điện thoại:0965391901

Email:Hanhchoedolce@gmail.com

15

Họ và tên: Phạm Thị Hà Trang

Chức vụ:Ủy viên Ban Chấp hành

Điện thoại:0343645493

Email:phamthihatrang999@gmail. Com

16

Họ và tên: Trần Văn Bắc

Chức vụ:Ủy viên Ban Chấp hành

Điện thoại:

Email:

 

17

Họ và tên: Dương Ánh Hằng

Chức vụ:Ủy viên Ban Chấp hành

Điện thoại:0399955728

Email:duong.anh.hang11101998@gmail.com