I. Chức năng, nhiệm vụ của phòng :

Phòng Tổ chức - Chính trị tham mưu cho Hiệu trưởng và tổ chức, triển khai thực hiện các hoạt động:

1. Xây dựng quy hoạch cán bộ, phân bổ kế hoạch lao động, chỉ tiêu biên chế, quản lý, sử dụng đội ngũ viên chức của nhà trường.

2. Tham mưu cho Hiệu trưởng sắp xếp tổ chức bộ máy, xây dựng nhiệm vụ, chức trách quan hệ công tác, lề lối làm việc của các tổ chức và cá nhân trong trường; theo dõi, kiểm tra và đôn đốc các đơn vị thực hiện chức năng, nhiệm vụ, chế độ làm việc.

3. Quản lý hồ sơ viên chức và hợp đồng lao động; triển khai thực hiện các chế độ chính sách của viên chức và hợp đồng lao động về lương, bảo hiểm, phụ cấp và các chế độ chính sách khác theo quy định của Nhà nước và của nhà trường.

4. Bảo vệ chính trị nội bộ, theo dõi tình hình tư tưởng chính trị và tổ chức thực hiện các hoạt động về công tác giáo dục tư tưởng chính trị đối với viên chức và sinh viên. Phối hợp với các đơn vị lập kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động chính trị, xã hội, các hoạt động ngoài giờ.

5. Làm các báo cáo thường kỳ và đột xuất theo yêu cầu của cấp trên.

II. Danh sách cán bộ phòng Tổ chức - Chính trị

01

Họ và tên: Phạm Mạnh Hà

Chức vụ: UVBCH đảng bộ, Trưởng phòng, Bí thư chi bộ.

Điện thoại: 0912025576; 0984694222

Email: manhhatq2009@gmail.com

02

Họ và tên: Đàm Thị Thanh Thủy

Chức vụ: Giảng viên - Phó Trưởng phòng

Điện thoại: 0854.038.038

Email: thuynhotq@gmail.com

03

Họ và tên: Lê Trung Hiếu

Chức vụ: Giảng viên

Điện thoại: 0902255989

Emai: letrunghieu8577@gmail.com

04

Họ và tên: Nguyễn Thị Kim Nhung

Chức vụ: Chuyên viên

Điện thoại: 0915096388

Email: kimnhung240477@gmail.com

05

Họ và tên: Phạm Khắc Bội

Chức vụ: Giảng viên

Điện thoại: 0979855956

Email:boi.ptc@caodangtuyenquang.edu.vn

06

Họ và tên: Lê Thị Hường

Chức vụ: Chuyên viên

Điện thoại: 0399661899

Email: lehuongtq899@gmail.com

07

Họ và tên: Trần Thị Thanh Vân

Chức vụ: Giảng viên
 
SĐT: 0354180475
 
Email: thanhvancdsp@gmail.com
08

Họ và tên: Nguyễn Thị Thuỳ Trang

Chức vụ: Chuyên viên

Số điện thoại: 0986 806 332       

Email:trangdiep2012@gmail.com

09

Họ và tên: Hà Thị Thu Trang

Chức vụ: Giảng viên

Điện thoại: 0978.413.463

Email: hathutrang.ht@gmail.com

10

Họ và tên: Ma Thị Sim

Chức vụ: Giảng viên

Điện thoại: 

Email: 

 

 

 

 

Tin tức

Thông báo

Tài nguyên