1. Chức năng

- Xây dựng mô hình phục vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học.

- Hướng dẫn thực hành và thực tập nghề cho sinh viên.

- Tập huấn đào tạo nghề cho cán bộ kỹ thuật và nông dân.

- Nghiên cứu thử nghiệm, thực hiện các đề tài, dự án khoa học về phát triển nông, lâm nghiệp, thuỷ sản, nông thôn, tài nguyên và môi trường.

- Ứng dụng và chuyển giao khoa học kỹ thuật vào sản xuất.

- Tổ chức hội nghị, hội thảo khoa học và các hoạt động dịch vụ theo quy định của pháp luật và theo chức năng, nhiệm vụ của trung tâm.

2. Nhiệm vụ

- Xây dựng và quản lý các mô hình phục vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học kỹ thuật.

- Xây dựng trung tâm thành địa điểm trình diễn của tỉnh Tuyên Quang về các kết quả nghiên cứu và ứng dụng khoa học kỹ thuật phục vụ công tác đào tạo nghề cho sinh viên và đào tạo nghề cho nông dân.

- Phối hợp với các khoa, phòng ban, trung tâm của nhà trường hướng dẫn các lớp sinh viên thực tập, rèn nghề, thực tập tốt nghiệp. Triển khai các đề tài nghiên cứu khoa học.

- Tổ chức đào tạo nghề cho sinh viên và nông dân; tổ chức tập huấn các dịch vụ khoa học, công nghệ, kỹ thuật và các dịch vụ khác.

- Quản lý và sử dụng tài sản công theo Quy định của Nhà nước.

3. Cơ cấu tổ chức Trung tâm

01

Họ và tên: Nguyễn Văn Giáp

Chức vụ: Giám đốc trung tâm

Điện thoại: 0974902999

Emai: giapvannguyen@gmail.com

02

Họ và tên: Hoàng Văn Tiến

Chức vụ: Phó Giám đốc

Điện thoại: 0975198859

Emai: vantien79.tq@gmail.com

C:\Documents and Settings\WELCOME\Desktop\New Folder\IMG_5385.jpg
03

Họ và tên: Phạm Thị Hoàn

Chức vụ: Cán bộ kỹ thuật

Điện thoại: 0975503509

Emai: phamthihoan73tq@gmail.com

C:\Documents and Settings\WELCOME\Desktop\New Folder\IMG_5348.jpg

04

Họ và tên: Vũ Thị Mây

Chức vụ: Cán bộ kỹ thuật

Điện thoại: 01666415984

Emai: lt82tom@gmail.com

Vũ Thị Mây

05

Họ và tên: Phạm Thùy Dung

Chức vụ: Cán bộ kỹ thuật

Điện thoại: 01689942960

Emai: dungthuy7690@gmail.com

C:\Documents and Settings\WELCOME\Desktop\New Folder\IMG_5356.jpg

06

Họ và tên: Vi Thị Nguyệt

Chức vụ: Cán bộ kỹ thuật

Điện thoại: 01689306350

Emai: nguyetvi1987@gmail.com

C:\Documents and Settings\WELCOME\Desktop\New Folder\IMG_5353.jpg

07

Họ và tên: Nguyễn Thị Dung

Chức vụ: Cán bộ kỹ thuật

Emai: dungnguyen268@gmail.com

Điện thoại: 01689908238

C:\Documents and Settings\WELCOME\Desktop\New Folder\IMG_5362.jpg

08

Họ và tên: Dương Việt Quốc

Chức vụ: Cán bộ

Điện thoại: 0916028002

Email: quocgatq@gmail.com

09

Họ và tên: Trịnh Lê Tiến Lâm

Chức vụ: Cán bộ

Điện thoại: 0915475375

Email: lam.pth@caodangtuyenquang.edu.vn

11

Họ và Tên: Vũ Trọng Nghĩa 

Chức vụ: Cán bộ 

Điện thoại: 0978.227.422

Gmail: vutrongnghia.tq@gmail.com

12

Họ và Tên: Phạm Thị Hạnh

Chức vụ: Cán bộ 

Điện thoại:

Gmail:

 
13

Họ và Tên: Lã Thị Thúy

Chức vụ: Cán bộ 

Điện thoại:

Gmail:

 
14

Họ và Tên: Nguyễn Thị Hồng Vân

Chức vụ: Cán bộ 

Điện thoại:

Gmail:

 
15

Họ và Tên: Hồ Thị Nhân

Chức vụ: Cán bộ 

Điện thoại:

Gmail:

 
16

Họ và Tên: Mạc Thị Sen

Chức vụ: Cán bộ 

Điện thoại:

Gmail:

 
17

Họ và Tên: Lê Thị Tuyến

Chức vụ: Cán bộ 

Điện thoại:

Gmail:

 
18

Họ và Tên: Lương Minh Tuấn

Chức vụ: Cán bộ 

Điện thoại:

Gmail:

 
19

Họ và Tên: Trần Thị Mai Hương

Chức vụ: Cán bộ 

Điện thoại:

Gmail:

 
20

Họ và Tên: Nguyễn Thị Lan Hương

Chức vụ: Cán bộ 

Điện thoại:

Gmail:

 
21

Họ và Tên: Phan Thị Thủy

Chức vụ: Cán bộ 

Điện thoại:

Gmail:

 
22

Họ và Tên: Ma Kiều Giang

Chức vụ: Cán bộ 

Điện thoại:

Gmail:

 
23

Họ và Tên: Hà Văn Huy

Chức vụ: Cán bộ 

Điện thoại:

Gmail:

 
24

Họ và Tên: Chẩu Thị Hà

Chức vụ: Cán bộ 

Điện thoại:

Gmail:

 
25

Họ và Tên: Trần Văn Quang

Chức vụ: Cán bộ 

Điện thoại:

Gmail:

 

III. Địa chỉ liên hệ

Trung tâm Thực nghiệm thực hành và Chuyển giao khoa học công nghệ, trường Đại học Tân Trào.

Địa chỉ: Tổ 10, phường Ỷ La, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang.

Điện thoại: 0273.814.146.

Tin tức

Thông báo

Tài nguyên