Chỉ tiêu tuyển sinh dự kiến năm 2016
 

UBND TỈNH TUYÊN QUANG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂN TRÀO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 01/BC-ĐHTT

V/v Báo cáo chỉ tiêu tuyển sinh dự kiến năm 2016

Tuyên Quang, ngày 18 tháng 01 năm 2016

 

Kính gửi:  Ủy ban nhân dân Tỉnh Tuyên Quang

 

Thực hiện thông tư số 32/2015/TT-BGDĐT ngày 16/12/2015 về việc quy định xác định chỉ tiêu tuyển sinh đối với các cơ sở giáo dục đại học, văn bản số 6706/BGDĐT-KHTC ngày 24/12/2015 về việc hướng dẫn báo cáo thống kê năm học 2015 - 2016 và xác định, đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Trường Đại học Tân Trào trân trọng báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh tổng chỉ tiêu tuyển sinh dự kiến năm 2016 là 2.170, cụ thể như sau :

STT

Loại chỉ tiêu

Chỉ tiêu dự kiến

Ghi chú

1

Đại học

1.000

 

1.1

Chính quy

850

 

1.2

Liên thông vừa làm vừa học

150

 

2

Cao đẳng

890

 

2.1

Chính quy

600

 

2.2

Liên thông vừa làm vừa học

290

 

3

Trung cấp

280

 

3.1

Chính quy

280

 

3.2

Liên thông vừa làm vừa học

0

 

TỔNG:

2.170

 

 

Trường Đại học Tân Trào xin trân trọng cảm ơn./.

 

Nơi nhận:

- Như trên (đ/n);

- Lãnh đạo trường

- Lưu VT, TH, HC.

 

HIỆU TRƯỞNG

       

PGS. TS. Nguyễn Bá Đức