CHUẨN ĐẦU RA CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO
 

CHUẨN ĐẦU RA CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO  ĐẠI HỌC

/media/news/2015/CHU%E1%BA%A8N-%C4%90%E1%BA%A6U-RA-%C4%90%E1%BA%A0I-H%E1%BB%8CC(7_2015)(1).doc

CHUẨN ĐẦU RA CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO CAO ĐẲNG - TRUNG CẤP CHÍNH QUY

/media/news/2015/CHUAN-%C4%90AU-RA-H%E1%BB%86-CAO-%C4%90%E1%BA%B2NG%2C-TCCQ-N%C4%82M-2014.doc