CÔNG VĂN VỀ VIỆC GÓP Ý QUY CHẾ XÉT ĐIỂM RÈN LUYỆN
 

 

 

Kính gửi: Lãnh đạo các khoa, phòng chức năng.

 

          Thực hiện sự chỉ đạo của Hiệu trưởng nhà trường, phòng Công tác học sinh, sinh viên xây dựng Dự thảo Quy định đánh giá kết quả rèn luyện của học sinh, sinh viên hệ đào tạo chính quy và phiếu đánh giá kết quả rèn luyện của HSSV. Biểu mẫu được đăng trên website trường Đại học Tân Trào, mục Công tác HSSV. Đề nghị các khoa, phòng chức năng nghiên cứu, đóng góp ý kiến bằng văn bản, gửi về phòng Công tác HSSV trước ngày 24 tháng 11 năm 2014.

         Trân trọng cảm ơn./.

Chi tiết xin mời tải về tại đây:  /media/news/2013/QUY-CHE-XET-DIEM-RL-HSSV-(3_11_2014).doc

                                                      /media/news/2013/MAU-PHIEU-RL-NIEN-CHE-(3_11_2014).doc

                                                     /media/news/2013/MAU-PHIEU--RL-T%C3%8DN-CHI-(3_11_2014).doc

 

TRƯỞNG PHÒNG CÔNG TÁC HSSV

 

 

 

Lê Thị Thu Hà