QUYẾT ĐỊNH Về việc miễn, giảm học phí (kinh phí hỗ trợ đào tạo) học kì I, năm học 2014-2015 cho sinh viên hệ Đại học, Cao đẳng chính quy nhập học năm 2014
 

UBND TỈNH TUYÊN QUANG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂN TRÀO

 

 
   


Số: 2603/QĐ-ĐHTTr

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - tự do - Hạnh phúc

                               

Tuyên Quang, ngày 24  tháng 11 năm 2014

                                    

QUYẾT ĐỊNH

Về việc miễn, giảm học phí (kinh phí hỗ trợ đào tạo) học kì I, năm học 2014-2015 cho sinh viên hệ Đại học, Cao đẳng chính quy nhập học năm 2014

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂN TRÀO

Danh sách chi tiết xin mời tải về tại đây: /media/news/DS-HSSV-MIEN%2C-GIAM-HP-11_11_2014.xls

Căn cứ Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Thủ tướng Chính phủ quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm 2010 - 2011 đến năm học 2014 - 2015;

Căn cứ Nghị định số 74/2013/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 49/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Thủ tướng Chính phủ;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 20/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 30/5/2014 của Liên Bộ GD&ĐT, Bộ Tài Chính và Bộ LĐ-TB-XH hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ và Nghị định số 74/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Công tác HSSV, Trưởng phòng Kế hoạch - Tài vụ,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

          Điều 1. Thực hiện việc miễn, giảm học phí đối với 97 sinh viên hệ đào tạo Đại học, Cao đẳng chính quy nhập học năm 2014 (có tên trong danh sách kèm theo).

          Điều 2. - Mức miễn, giảm và số tháng được miễn, giảm học phí đối với các sinh viên có tên tại điều 1 được thực hiện theo Thông tư liên tịch số 20/2014/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 30/5/2014 của Liên Bộ GD&ĐT, Bộ Tài chính và Bộ LĐ-TB-XH.

 - Sinh viên có tên tại điều 1 được miễn, giảm học phí học kỳ I, năm học 2014-2015.

          Điều 3: Các ông (bà) trưởng các khoa, phòng Kế hoạch - Tài vụ, phòng Công tác HSSV và các sinh viên có tên tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

Nơi nhận:

      - Phó HT phụ trách CTHSSV;

      -  Như điều 1,3;

      -  Lưu: CTHSSV, Tài vụ, VT.

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

TS. Nguyễn Bá Đức