QUYẾT ĐỊNH Về việc miễn, giảm học phí (kinh phí hỗ trợ đào tạo) cho học sinh, sinh viên hệ chính quy, học kì II, năm học 2013-2014 (bổ sung)
 

UBND TỈNH TUYÊN QUANG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂN TRÀO

 
   


Số: 2898/QĐ-ĐHTTr

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - tự do - Hạnh phúc

                               

Tuyên Quang, ngày 30 tháng 12 năm 2014

                                    

                                                                                              QUYẾT ĐỊNH

Về việc miễn, giảm học phí (kinh phí hỗ trợ đào tạo) cho học sinh, sinh viên

hệ chính quy, học kì II, năm học 2013-2014 (bổ sung)

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂN TRÀO

Căn cứ Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Thủ tướng Chính phủ quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm 2010 - 2011 đến năm học 2014 - 2015;

Căn cứ Nghị định số 74/2013/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 49/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Thủ tướng Chính phủ;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 20/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 30/5/2014 của Liên Bộ GD&ĐT, Bộ Tài Chính và Bộ LĐ-TB-XH hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ và Nghị định số 74/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Công tác HSSV, Trưởng phòng Kế hoạch - Tài vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

          Điều 1. Thực hiện việc miễn, giảm học phí học kỳ II, năm học 2013-2014 đối với 03 học sinh, sinh viên hệ đào tạo chính quy (có tên trong danh sách kèm theo).

          Điều 2. Mức miễn, giảm và số tháng được miễn, giảm học phí đối với các sinh viên có tên tại điều 1 được thực hiện theo Thông tư liên tịch số 20/2014/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 30/5/2014 của Liên Bộ GD&ĐT, Bộ Tài chính và Bộ LĐ-TB-XH.

          Điều 3: Các ông (bà) trưởng các khoa, phòng Kế hoạch - Tài vụ, phòng Công tác HSSV và các sinh viên có tên tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

Nơi nhận:

      - Phó HT phụ trách CTHSSV;

      -  Như điều 1,3;

      -  Lưu: CTHSSV, Tài vụ, VT.

 

HIỆU TRƯỞNG

Đã ký

 

TS. Nguyễn Bá Đức

 

 

DANH SÁCH SINH VIÊN THUỘC DIỆN MIỄN HỌC PHÍ 
HỌC KÌ II, NĂM HỌC 2013 -2014
(Kèm theo Quyết định số: 2898/QĐ-ĐHTTr ngày 30 tháng 12 năm 2014
của Hiệu trưởng Trường Đại học Tân Trào)
             
STT Họ và tên Năm sinh Dân tộc Đối tượng Lớp   
1 Quân Thị Thảo 6/10/1995 Tày Hộ cận nghèo TC Mầm non B K11  
2 Vương Đình Kiêm 21/7/1994 Tày Hộ cận nghèo CĐ Kế toán K1  
3 Hà Thị Thủy 11/8/1994 Tày Hộ cận nghèo CĐ Tiểu học A K10  
(Ấn định danh sách có 03 học sinh sinh viên)