Quy chế tổ chức và hoạt động của trường Đại học Tân Trào ban hành năm 2019
 

Chi tiết vui lòng xem tại đây