Quy trình giải quyết thủ tục đi đào tạo, bồi dưỡng và công tác ở nước ngoài
 

 

Quy trình giải quyết thủ tục đi đào tạo, bồi dưỡng và tác ở nước ngoài

Nơi tiếp nhận hồ sơ

Tên đơn vị: P.201- Phòng Tổ chức - Chính trị Trường Đại học Tân Trào

Địa chỉ: Km6, Trung Môn, Yên Sơn, Tuyên Quang

Điện thoại liên hệ: 0273 892021

Thời gian tiếp nhận

Trong giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 6

Thời hạn giải quyết

05 ngày từ ngày nhận được danh sách

Trình tự thực hiện

Bước 1: Hiệu trưởng, hướng dẫn các đơn vị trực thuộc thực hiện việc chọn, cử và quản lý viên chức, lao động hợp đồng đi học tập, công tác ở nước ngoài.

Bước 2:

- Các đơn vị trực thuộc triển khai kế hoạch tới viên chức; viên chức đăng ký.

- Các đơn vị trực thuộc lập danh sách người được cử đi học tập, công tác và gia hạn ở nước ngoài (kèm theo hồ sơ)

Bước 3: Phòng Tổ chức - Chính trị lập tờ trình có chữ ký của Hiệu trưởng Nhà trường gửi về Sở Ngoại vụ, Sở Ngoại vụ trình UBND tỉnh ban hành quyết định cử, gia hạn, thu nhận viên chức và lao động hợp đồng đi học tập, công tác ở nước ngoài theo sự phân cấp của Bộ Giáo dục và Đào tạo.                         

Bước 4: Trường Đại học Tân Trào ban hành quyết định liên quan đến tiền lương, các chế độ khác đối với viên chức và lao động hợp đồng đi học tập, công tác nước ngoài từ 30 ngày liên tục trở lên và đối với viên chức, lao động hợp đồng đi nước ngoài trở về nước.

Thành phần hồ sơ

- Cam kết sau khi học nâng cao về công tại tại trường.

- Đơn xin đi học ghi rõ nước đến học tập; kinh phí đào tạo và các chế độ khác (nếu có)

- Giấy tiếp nhận của cơ sở đào tạo nước ngoài (các văn bản bằng tiếng nước ngoài được dịch sang tiếng Việt có công chứng) hoặc giấy triệu tập, công văn của Bộ Giáo dục và Đào tạo gửi về phòng Tổ chức - Chính trị.

Số lượng hồ sơ

 01 bộ

Căn cứ pháp lý

1. Luật Giáo dục đại học của Quốc hội ngày 18/6/2012.

2. Luật Viên chức năm 2010.

3. Nghị định số 141/2013/NĐ-CP ngày 24/10/2013 của Chính phủ, quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục đại học.

4. Quy chế cử cán bộ, công chức đi đào tạo bồi dưỡng ở nước ngoài bằng nguồn ngân sách nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 104/2005/QĐ-BNV ngày 03/10/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

5. Quy chế quản lý đoàn đi nước ngoài; đoàn nước ngoài, đoàn quốc tế vào làm việc trên địa bàn tỉnh Tuyên quang ban hành kèm theo Quyết định số 06/2013/QĐ-UBND ngày 16/05/2013 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang.

6. Quyết định 957/1997/QĐ-TTg ngày 11/11/1997 của Thủ tướng Chính phủ về cải tiến một số thủ tục về xuất cảnh và giải quyết vấn đề người Việt Nam đã xuất cảnh nhưng không về nước đúng hạn.

7. Căn cứ vào Quy định về phân cấp quản lý viên chức ban hành kèm theo Quyết định số 33/2013/QĐ-UBND ngày 20/12/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang;

8. Thông tư 06/2016/TT-BGDĐT ngày 21/3/2015 của Bộ GD&ĐT về quy chế tuyển sinh đi học nước ngoài.