Quản lý truyền thông
 

Quy trình Quản lý truyền thông

Nơi tiếp nhận hồ sơ

Trung tâm Thông tin - Thư viện, Trường Đại học Tân Trào

Địa chỉ: Km 6, Trung Môn, Yên Sơn, Tuyên Quang

Thời gian tiếp nhận

Trước khi diễn ra sự kiện (giờ hành chính các ngày từ Thứ 2 đến thứ 6)

Thời hạn giải quyết

Trong một tuần (sau khi diễn ra sự kiện)

1. Hoạt động Website

Trình tự thực hiện

Bước 1. Các cá nhân, đơn vị gửi bài viết đăng lên website theo địa chỉ email: qtt.dhtt@gmail.com

Bước 2.  Bộ phận Tạp chí - Truyền thông biên tập bài viết

Bước 3. Lãnh đạo duyệt

Bước 4. Đăng bài

Thành phần hồ sơ

01 bản cứng, 01 bản mềm: Kế hoạch thực hiện và Nội dung bài viết.

Số lượng bộ hồ sơ

01/01 bài đăng

Lệ phí

không

2. Hoạt động truyền thông

Trình tự thực hiện

Bước 1: Các cá nhân, đơn vị cần thực hiện truyền thông gửi kế hoạch hoặc liên hệ trực tiếp với bộ phận Tạp chí - Truyền thông tại Trung tâm Thông tin - Thư viện

Bước 2: Bộ phận Tạp chí - Truyền thông tổ chức thực hiện

Thành phần hồ sơ

Kế hoạch thực hiện

Căn cứ pháp lý

- Căn cứ theo Thông tư số 09/2014/TT-BTTTT quy định chi tiết về hoạt động quản lý, cung cấp, sử dụng thông tin trên trang thông tin điện tử và mạng xã hội;

- Căn cứ vào Luật Báo chí sửa đổi bổ sung năm 1999.