Quy trình biên soạn giáo trình, tài liệu tham khảo
 

Quy trình biên soạn giáo trình, tài liệu tham khảo

Nơi tiếp nhận hồ sơ

Tên đơn vị: Phòng QLKH & HTQT, Trường Đại học Tân Trào

Địa chỉ: Km 6 - Trung Môn - Yên Sơn - Tuyên Quang

Thời gian tiếp nhận

Trong giờ hành chính

Thời hạn giải quyết

Theo kế hoạch hàng năm

Trình tự thực hiện

1. Đăng ký, lựa chọn GT, TLTK

Bước 1: Chủ biên đăng ký biên soạn GT, TLTK với khoa/bộ môn. Các Khoa/Bộ môn tổng hợp hồ sơ đăng kí biên soạn GT, TLTK của đơn vị gửi về phòng QLKH-HTQT.

Bước 2: Hội đồng Khoa học và Đào tạo tổ chức xét duyệt, xác định danh mục GT, TLTK được thực hiện.

Bước 3: Trên cơ sở danh mục GT, TLTK được thực hiện, các cá nhân viết đề cương biên soạn (mẫu 11) và nộp về phòng QLKH&HTQT trước thời gian họp xét duyệt đề cương 05 ngày.

Bước 4: Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường xét duyệt đề cương để lựa chọn GT, TLTK, chủ biên GT, TLTK được thực hiện.

Sau khi xét, duyệt đề cương 03 ngày, thư ký Hội đồng (Tiểu ban) khoa học nộp hồ sơ xét duyệt đề cương cho Phòng QLKH & HTQT.

2. Kiểm tra tiến độ thực hiện GT, TLTK:

Bước 1: Trường thành lập các đoàn kiểm tra tiến độ thực hiện GT, TLTK

Bước 2: Chủ biên GT, TLTK Báo cáo tiến độ thực hiện GT, TLTK (mẫu 06) và trình minh chứng sản phẩm GT, TLTK đã hoàn thành đến thời điểm kiểm tra.

3. Nghiệm thu GT, TLTK:

Bước 1: Nhà trường ra Quyết định thành lập Hội đồng nghiệm thu.

Bước 2: Chủ biên GT, TLTK nộp hồ sơ nghiệm thu cho phòng QLKH & HTQT trước khi nghiệm thu 10 ngày.

Bước 3: Hội đồng nghiệm thu tổ chức nghiệm thu theo kế hoạch.

Sau 05 ngày tổ chức đánh giá, nghiệm thu: Chủ biên GT, TLTK và Thư ký Hội đồng (Tiểu ban) nộp hồ sơ đánh giá nghiệm thu về Phòng QLKH & HTQT.

Bước 4: Phòng QLKH & HTQT tham mưu cho Lãnh đạo Trường ra quyết định công nhận kết quả nghiệm thu GT, TLTK.

Thành phần hồ sơ

- Hồ sơ đăng kí biên soạn GT, TLTK gồm:

1. Danh mục đăng kí biên soạn GT, TLTK của đơn vị bằng văn bản.

2. Phiếu đăng ký biên soạn GT, TLTK (Mẫu 10) của cá nhân.

- Hồ sơ xét duyệt đề cương:

1. Đề cương biên soạn (mẫu 11)

- Hồ sơ sau khi duyệt đề cương:

1. Biên bản họp xét duyệt đề cương biên soạn;

2. Bản nhận xét của các phản biện;

3. Phiếu đánh giá đề cương biên soạn GT, TLTK (mẫu 12) của các thành viên Hội đồng;

4. Đề cương biên soạn đã chỉnh sửa và được Hội đồng chấp thuận.

- Hồ sơ kiểm tra tiến độ gồm:

+ Báo cáo tiến độ thực hiện GT, TLTK (mẫu 06).

+ Minh chứng sản phẩm GT, TLTK (nếu có).

- Hồ sơ trước nghiệm thu:

1. GT, TLTK đã hoàn thiện (Mẫu 13)

2. Sản phẩm của GT, TLTK (nếu có)

- Hồ sơ sau nghiệm thu:

1. GT, TLTK đã chỉnh sửa và được Hội đồng chấp thuận (Bản cứng và đĩa CD lưu toàn bộ GT, TLTK đã biên soạn).

2. Phiếu xác nhận nộp sách vào thư viện nhà trường;

- Thư ký Hội đồng (Tiểu ban) nộp hồ sơ đánh giá nghiệm thu cho Phòng QLKH & HTQT, hồ sơ gồm:

1. Biên bản họp nghiệm thu GT, TLTK

2. Phiếu đánh giá nghiệm thu kết quả GT, TLTK (Mẫu 14) của thành viên Hội đồng.

3. Bản nhận xét phản biện GT, TLTK

Số lượng bộ hồ sơ

- Hồ sơ đăng ký biên soạn GT, TLTK: 01 bộ

- Hồ sơ xét duyệt đề cương biên soạn: 09 bộ

- Hồ sơ sau xét duyệt đề cương biên soạn: 03 bộ

- Hồ sơ kiểm tra tiến độ: 01 bộ

- Hồ sơ trước nghiệm thu: 09 bộ

- Hồ sơ sau nghiệm thu: 03 bộ

Lệ phí

 Không

Căn cứ pháp lý

Quyết định số 1836/QĐ-ĐHTTr ngày 28/9/2015 của trường Đại học Tân Trào về việc ban hành Quy định quản lý hoạt động khoa học và công nghệ của Trường Đại học Tân Trào

Các yêu cầu điều kiện

 

File đính kèm

Mẫu số 06, mẫu số 10, mẫu số 11, mẫu số 12, mẫu số 13, mẫu số 14