Quy trình đăng kí học lại, học cải thiện điểm
 

Quy trình thủ tục hành chính đăng kí học lại, học cải thiện điểm

Nơi tiếp nhận hồ sơ

Tên đơn vị: Phòng Đào tạo - Trường Đại học Tân Trào

Địa chỉ: Phòng 211 – nhà A, km6, Trung Môn, Yên Sơn, Tuyên Quang

Thời gian tiếp nhận

Trong giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 (không kể các ngày Lễ, Tết)

Bắt đầu tiếp nhận: trước khi bắt đầu học kì mới 01 tháng

Kết thúc tiếp nhận: 02 tuần sau khi học kì chính bắt đầu

                              01 tuần sau khi học kì phụ bắt đầu

Thời hạn giải quyết

03 ngày làm việc (kể từ khi nhận hồ sơ đúng yêu cầu)

Trình tự thực hiện

Bước 1: Sinh viên xem lịch học được công bố, hoàn thiện đầy đủ nội dung thông tin đơn đăng kí học lại theo mẫu, xin xác nhận của Khoa.

Bước 2: Sinh viên nộp học phí và lấy xác nhận của Phòng Kế hoạch - Tài vụ.

Bước 3: Sinh viên nộp đơn tại Phòng Đào tạo.

Bước 4: Phòng Đào tạo trình lãnh đạo trường phê duyệt đơn học lại/ học cải thiện điểm cho sinh viên.

Bước 5Sinh viên nhận đơn tại Phòng Đào tạo.

Thành phần hồ sơ

01 đơn xin học lại/ học cải thiện điểm

Số lượng bộ hồ sơ

01 bộ

Lệ phí

- Lệ phí đăng kí học lại, học cải thiện điểm: Không

- Học phí:

+ Học phí học lại: theo quy định, tính theo số lượng tín chỉ;

+ Học phí học cải thiện điểm bằng 1,5 lần học phí quy định, tính theo số lượng tín chỉ.

Căn cứ pháp lý

1. Quyết định số 25/2006/QĐ-BGDĐT ngày 26 tháng 6 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế đào tạo Đại học, Cao đẳng hệ chính quy theo niên chế kết hợp học phần;

2. Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ được ban hành kèm theo Quyết định 43/2007/QĐ-BGD&ĐT ngày 15/8/2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

3. Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ được  ban  hành  kèm  theo  Văn  bản  hợp  nhất  số  17/VBHN-BGDĐT ngày 15/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

4. Quy định đào tạo đại học, cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ ban hành kèm theo Quyết định số 1838/QĐ-ĐHTTr ngày 28/9/2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tân Trào.

5. Quy chế đào tạo trung cấp chuyên nghiệp ban hành kèm theo Thông tư số 22 /2014/TT-BGDĐT ngày 09 tháng 7 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

6. Quy chế đào tạo đại học, cao đẳng hình thức vừa làm vừa học ban hành kèm theo Quyết định số 36/2007/QĐ-BGDĐT ngày 28 tháng 6 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Các yêu cầu điều kiện

Căn cứ các quy định của hệ đào tạo.

File đính kèm

 Mẫu đơn xin học lại