Quy trình giải quyết khiếu nại
 

Quy trình giải quyết khiếu nại

Nơi tiếp nhận hồ sơ

Tên đơn vị: Phòng Thanh tra - Pháp chế, Trường Đại học Tân Trào

Địa chỉ: Phòng 308-Nhà A, Trường Đại học Tân Trào

Điện thoại liên hệ: 027.3.890.400

Thời gian tiếp nhận

 Theo giờ hành chính các ngày trong tuần

Thời hạn giải quyết

 30 - 45 ngày

Trình tự thực hiện

1. Trình tự, thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu

- Thời hạn giải quyết khiếu nại lần đầu không quá 30 ngày, kể từ ngày thụ lý; đối với vụ việc phức tạp, thời hạn giải quyết có thể kéo dài hơn nhưng không quá 45 ngày, kể từ ngày thụ lý;

- Trình tự, thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính của cấp đơn vị trực thuộc hoặc cấp Đại học Tân Trào như sau:

 Bước 1: Tiếp nhận, xử lý thông tin khiếu nại

- Khi nhận được khiếu nại thuộc thẩm quyền giải quyết của Hiệu trưởng Trường Đại học Tân Trào, trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được khiếu nại, Trưởng Phòng Thanh tra - Pháp chế phải kiểm tra, xác minh họ, tên, địa chỉ của người khiếu nại và đề xuất Hiệu trưởng quyết định việc thụ lý hay không thụ lý giải quyết khiếu nại, đồng thời thông báo bằng văn bản cho người khiếu nại biết lý do việc không thụ lý;

- Nếu khiếu nại không thuộc thẩm quyền giải quyết của Hiệu trưởng Trường Đại học Tân Trào, chuyển đơn đến cơ quan, đơn vị, cá nhân có thẩm quyền giải quyết.

Bước 2: Xác minh nội dung khiếu nại

a) Trong thời hạn giải quyết khiếu nại lần đầu theo quy định tại Điều 28, Luật Khiếu nại, Trường Đại học Tân Trào có trách nhiệm sau:

- Kiểm tra lại quyết định hành chính, hành vi hành chính của mình, của người có trách nhiệm do Trường Đại học Tân Trào quản lý trực tiếp. Nếu khiếu nại đúng, ra quyết định giải quyết khiếu nại ngay;

- Trường hợp chưa có cơ sở kết luận nội dung khiếu nại, Trưởng Phòng Thanh tra - Pháp chế tham mưu, giúp Hiệu trưởng ra quyết định thành lập đoàn thanh tra để xác minh nội dung khiếu nại, kiến nghị giải quyết khiếu nại.

b) Tiến hành xác minh nội dung khiếu nại theo Điều 29, Luật Khiếu nại.

Bước 3: Tổ chức đối thoại

Trong quá trình giải quyết khiếu nại lần đầu, nếu yêu cầu của người khiếu nại và kết quả xác minh nội dung khiếu nại còn khác nhau, Trường Đại học Tân trào tổ chức đối thoại với người khiếu nại, người bị khiếu nại theo Điều 30, Luật Khiếu nại.

Bước 4: Quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu

Trên cơ sở kết quả xác minh, đối thoại, Hiệu trưởng Trường Đại học Tân Trào  ra quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu theo Điều 31, Luật Khiếu nại.

Bước 5: Gửi quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu

Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày có quyết định giải quyết khiếu nại, Trường Đại học Tân Trào có trách nhiệm gửi quyết định giải quyết khiếu nại cho người khiếu nại, UBND tỉnh Tuyên Quang, Bộ Giáo dục và Đào tạo, các đơn vị, cá nhân liên quan.

 Bước 6: Lập, quản lý và sử dụng hồ sơ giải quyết khiếu nại

Việc lập, quản lý, sử dụng hồ sơ giải quyết khiếu nại theo đúng quy định tại Điều 34, Luật Khiếu nại.

2. Trình tự, thủ tục giải quyết khiếu nại lần hai

- Thời hạn giải quyết khiếu nại lần hai không quá 45 ngày, kể từ ngày thụ lý; đối với vụ việc phức tạp, thời hạn giải quyết khiếu nại có thể kéo dài hơn nhưng không quá 60 ngày, kể từ ngày thụ lý;

- Giải quyết khiếu nại lần hai đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính của thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Trường Đại học Tân Trào đã giải quyết khiếu nại lần đầu mà người khiếu nại không đồng ý hoặc khiếu nại lần đầu đã hết thời hạn nhưng chưa được giải quyết, người khiếu nại có quyền khiếu nại đến Hiệu trưởng Trường Đại học Tân Trào. Trình tự, thủ tục giải quyết khiếu nại lần hai như sau:

Bước 1: Tiếp nhận, xử lý thông tin khiếu nại lần hai

- Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được đơn khiếu nại thuộc thẩm quyền giải quyết và không thuộc một trong các trường hợp quy định tại Điều 11 của Luật Khiếu nại, Trưởng Phòng Thanh tra - Pháp chế tham mưu cho Hiệu trưởng Trường Đại học Tân Trào thụ lý giải quyết và thông báo bằng văn bản cho người khiếu nại, cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền đã chuyển khiếu nại đến; trường hợp không thụ lý giải quyết, cần phải nêu rõ lý do;

- Đối với vụ việc khiếu nại phức tạp, nếu thấy cần thiết, Trường Đại học Tân Trào thành lập hội đồng tư vấn để tham khảo ý kiến giải quyết khiếu nại;

- Nếu khiếu nại không thuộc thẩm quyền giải quyết của Hiệu trưởng Trường Đại học Tân Trào, chuyển đơn đến cơ quan, đơn vị, cá nhân có thẩm quyền giải quyết.

Bước 2: Xác minh nội dung khiếu nại lần hai

Trưởng phòng Thanh tra - Pháp chế căn cứ vào nội dung, tính chất của khiếu nại, tham mưu giúp Hiệu trưởng Trường Đại học Tân Trào ra quyết định thành lập đoàn thanh tra để xác minh nội dung khiếu nại. Việc xác minh thực hiện theo quy định tại các Khoản 2, 3 và 4 Điều 29, Luật Khiếu nại.

Bước 3: Tổ chức đối thoại lần hai

Trong quá trình giải quyết khiếu nại lần hai, Trường Đại học Tân Trào tiến hành đối thoại với người khiếu nại, người bị khiếu nại, người có quyền và nghĩa vụ liên quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan để làm rõ nội dung, yêu cầu khiếu nại, hướng giải quyết khiếu nại. Việc tổ chức đối thoại lần hai thực hiện theo quy định tại Điều 30, Luật Khiếu nại.

Bước 4: Quyết định giải quyết khiếu nại lần hai

Trên cơ sở kết quả xác minh, đối thoại, Hiệu trưởng Trường Đại học Tân Trào ra Quyết định giải quyết khiếu nại lần hai theo Điều 40, Luật Khiếu nại.

 Bước 5: Gửi, công bố quyết định giải quyết khiếu nại lần hai

- Trong thời hạn 07 ngày, kể từ ngày có quyết định giải quyết khiếu nại, Trường Đại học Tân Trào gửi quyết định giải quyết khiếu nại cho người khiếu nại, người bị khiếu nại, người giải quyết khiếu nại lần đầu, người có quyền, nghĩa vụ liên quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền chuyển khiếu nại đến;

- Trường Đại học Tân Trào lựa chọn một hoặc một số hình thức công khai quyết định giải quyết khiếu nại lần hai theo quy định tại Khoản 2, Điều 41, Luật Khiếu nại.

 Bước 6: Lập, quản lý và sử dụng hồ sơ giải quyết khiếu nại lần hai

Việc giải quyết khiếu nại lần hai phải được lập hồ sơ theo quy định tại Điều 34, Luật Khiếu nại, kèm theo ý kiến bằng văn bản của hội đồng tư vấn (nếu có).

Căn cứ pháp lý

1. Luật Khiếu nại số 02/2011/QH13, ngày 11/11/2011 của Quốc hội;

2. Nghị định 75/2012/NĐ-CP ngày 03/10/2012 của Chính phủ quy định một số điều của Luật Khiếu nại;

3. Thông tư số 07/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Chính phủ quy định quy trình giải quyết khiếu nại hành chính;

4. thông tư 04/2013/TT-TTCP ngày 29/7/2013 của Thanh tra Chính phủ quy định thẩm quyền, nội dung thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về khiếu nại.