Quy trình giải quyết thủ tục đi đào tạo, bồi dưỡng và công tác ở trong nước
 

 

Quy trình giải quyết thủ tục đi đào tạo, bồi dưỡng và công tác ở trong nước

Nơi tiếp nhận hồ sơ

Tên đơn vị: P.201- Phòng Tổ chức - Chính trị Trường Đại học Tân Trào

Địa chỉ: Km6, Trung Môn, Yên Sơn, Tuyên Quang

Điện thoại liên hệ: 0273 892021

Thời gian tiếp nhận

Trong giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 6

Thời hạn giải quyết

03 ngày kể từ ngày nhận được đơn xin đi ôn

Thành phần hồ sơ

Đơn xin đi ôn thi (đối với người xin đi ôn thi); đơn xin đi học, cam kết (đối với người xin đi học)

Số lượng hồ sơ

01 bộ

Trình tự thực hiện

1. Thủ tục xin đi ôn thi

Bước 1: Cán bộ, viên chức viết đơn xin đi ôn thi (theo mẫu)

Bước 2: Phòng Tổ chức - Chính trị thảo công văn trình Hiệu trưởng ký phê duyệt cử viên chức đi ôn và dự tuyển trình độ sau đại học gửi trực tiếp đến cơ sở đào tạo để cử viên chức và lao động đi ôn, dự thi tuyển cao học và nghiên cứu sinh trong nước.

2. Thủ tục xin đi học

Bước 1: Cán bộ, viên chức viết đơn xin đi học; bản cam kết (theo mẫu)

Bước 2: Phòng Tổ chức - Chính trị thảo quyết định đi học.

3. Thủ tục xin gia hạn

Bước 1: Người đi học báo cáo bằng văn bản có xác nhận của Lãnh đạo đơn vị lý do chậm tiến độ học tập gửi phòng Tổ chức - Chính trị.

Bước 2: Phòng Tổ chức - Chính trị trình Hiệu trưởng xem xét, giải quyết.

Căn cứ pháp lý

1. Luật Giáo dục Đại học của Quốc hội ngày 18/6/2012.

2. Luật Viên chức năm 2010.

3. Nghị định số 141/2013/NĐ-CP ngày 24/10/2013 của Chính phủ, quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục đại học.

4. Căn cứ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với sự nghiệp công lập ban hành tại Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ;

5. Quyết định số 70/2014/QĐ-TTg ngày 10/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Điều lệ trường đại học.

6. Căn cứ vào Quy định về phân cấp quản lý viên chức ban hành kèm theo Quyết định số 33/2013/QĐ-UBND ngày 20/12/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang.

File đính kèm  Đơn xin đi ôn thi, Đơn xin đi học