Quy trình giải quyết tố cáo
 

Quy trình giải quyết tố cáo

Nơi tiếp nhận hồ sơ

Tên đơn vị: Phòng Thanh tra - Pháp chế Trường Đại học Tân Trào

Địa chỉ: Phòng 308-Nhà A, Trường Đại học Tân Trào

Điện thoại liên hệ: 027.3.890.559

Thời gian tiếp nhận

Theo giờ hành chính các ngày trong tuần

Thời hạn giải quyết

- Thời hạn giải quyết tố cáo là 60 ngày, kể từ ngày thụ lý giải quyết tố cáo; đối với vụ việc phức tạp, thời hạn giải quyết là 90 ngày, kể từ ngày thụ lý giải quyết tố cáo;

- Trong trường hợp cần thiết, Hiệu trưởng nhà trường có thể gia hạn thời hạn giải quyết một lần nhưng không quá 30 ngày; đối với vụ việc phức tạp, không quá 60 ngày.

(Căn cứ Điều 21, Luật tố cáo).

Trình tự thực hiện

Bước 1: Tiếp nhận, xử lý thông tin tố cáo

- Khi nhận được đơn tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của Hiệu trưởng, trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được đơn tố cáo, Trưởng phòng Thanh tra - Pháp chế  phải kiểm tra, xác minh họ, tên, địa chỉ của người tố cáo và đề xuất Hiệu trưởng quyết định việc thụ lý hay không thụ lý giải quyết tố cáo; đồng thời thông báo cho người tố cáo biết lý do việc không thụ lý (nếu có yêu cầu); trường hợp phải kiểm tra, xác minh tại nhiều địa điểm, thời hạn kiểm tra, xác minh có thể dài hơn nhưng không quá 15 ngày;

- Nếu tố cáo không thuộc thẩm quyền giải quyết, trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đơn tố cáo, phải chuyển đơn tố cáo cho đơn vị, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết và thông báo cho người tố cáo (nếu có yêu cầu).

Bước 2: Xác minh nội dung tố cáo

a) Trưởng Phòng Thanh tra - Pháp chế tham mưu giúp Hiệu trưởng ra quyết định thành lập đoàn thanh tra để xác minh nội dung tố cáo.

b) Tiến hành xác minh nội dung tố cáo theo Điều 22, Luật tố cáo.

- Tiến hành thu thập thông tin, tài liệu và lập các biên bản theo quy định.

- Giải trình của người bị tố cáo, các chứng cứ do người bị tố cáo và người tố cáo cung cấp.

- Kết luận nội dung xác minh, kiến nghị biện pháp xử lý và báo cáo Hiệu trưởng.

Bước 3: Kết luận nội dung tố cáo

- Căn cứ nội dung tố cáo, văn bản giải trình của người bị tố cáo, kết quả xác minh nội dung tố cáo, tài liệu, chứng cứ có liên quan, Hiệu trưởng nhà trường kết luận bằng văn bản về nội dung tố cáo.

- Kết luận nội dung tố cáo theo quy định tại Khoản 2, Điều 24, Luật tố cáo.

 Bước 4: Xử lý  tố cáocủa người giải quyết tố cáo

Căn cứ kết luận nội dung tố cáo, Hiệu trưởng tiến hành xử lý theo quy định của pháp luật đối với người tố cáo (nếu tố cáo sai) hoặc người bị tố cáo (nếu tố cáo đúng).

 Bước 5: Gửi kết luận nội dung tố cáo

- Kết luận nội dung tố cáo được gửi cho người bị tố cáo (không tiết lộ thông tin về người tố cáo).

- Nếu người tố cáo yêu cầu, Hiệu trưởng gửi thông báo kết quả giải quyết tố cáo (bằng văn bản) cho người tố cáo.

Bước 6: Lập, quản lý và sử dụng hồ sơ giải quyết tố cáo

- Việc lập, quản lý, sử dụng hồ sơ giải quyết tố cáo theo đúng quy định tại Điều 29, Luật tố cáo.

- Hiệu trưởng nhà trường có trách nhiệm công khai kết luận nội dung tố cáo theo Điều 30, Luật tố cáo.

Căn cứ pháp lý

1. Luật tố cáo số 03/2011/QH13, ngày 11/11/2011 của Quốc hội;

2. Nghị định số 76/2012/NQ-CP ngày 01/10/2012 của Chính Phủ quy định chi tiết một số điều của Luật tố cáo;

3. Thông tư số 05/2013/TT-TTCP ngày 29/7/2013 của Thanh tra Chính Phủ quy định thẩm quyền, nội dung thanh tra trách nhiệm thực hiện Luật tố cáo;

4. thông tư số 06/2013/TT-TTCP ngày 30/9/2013 của Thanh tra Chính Phủ quy định quy trình giải quyết tố cáo.