Quy trình mua sắm tài sản có giá trị từ 100 triệu đồng trở lên cho một lần mua sắm
 

Quy trình mua sắm tài sản có giá trị từ 100 triệu đồng trở lên cho một lần mua sắm

Nơi tiếp nhận hồ sơ

Tên đơn vị: Phòng Kế hoạch - Tài vụ

Địa chỉ: Km6, Trung Môn, Yên Sơn, Tuyên Quang

Điện thoại liên hệ: 0273 892 014 

Thời gian tiếp nhận

Ngày 01 hàng tháng trong năm Tài chính

Thời hạn giải quyết

30 ngày

Trình tự thực hiện

Bước 1: Đề nghị mua sắm

Thủ trưởng đơn vị quyết định mua sắm tài sản.

Bước 2: Lập kế hoạch đấu thầu

- Phòng Kế hoạch- Tài vụ xây dựng dự toán chi tiết, lập kế hoạch đấu thầu, gửi Tờ trình lên Hiệu trưởng Đại học Tân Trào đề nghị phê duyệt dự toán chi tiết, lập kế hoạch đấu thầu của trường.

- Thẩm định kế hoạch đấu thầu: Phòng Kế hoạch- Tài vụ lập báo cáo thẩm định kế hoạch đấu thầu trình UBND tỉnh và sở Kế hoạch & Đầu tư xem xét. Thời gian thẩm định theo quy định.

- Phê duyệt kế hoạch đấu thầu: Hiệu trưởng Đại học Tân Trào căn cứ văn bản của tỉnh phân cấp để phê duyệt kế hoạch đấu thầu, thời gian phê duyệt kế hoạch đấu thầu không quá 02 ngày kể từ khi nhận được báo cáo thẩm định kế hoạch đấu thầu.

Bước 3: Tổ chức đấu thầu

- Thành lập Hội đồng đấu thầu, Tổ chuyên gia xét thầu sau khi có phê duyệt kế hoạch đấu thầu của Hiệu trưởng Đại học Tân Trào.

- Hội đồng đấu thầu lập Hồ sơ mời thầu (hoặc Hồ sơ yêu cầu).

- Phê duyệt Hồ sơ mời thầu (Hồ sơ yêu cầu): Hiệu trưởng Đại học Tân Trào phê duyệt Hồ sơ mời thầu (hoặc Hồ sơ yêu cầu) sau khi nhận được báo cáo thẩm định Hồ sơ mời thầu (Hồ sơ yêu cầu) của tổ chức (hoặc cá nhân) do Thủ trưởng đơn vị yêu cầu.

- Hội đồng đấu thầu, Tổ chuyên gia xét thầu thực hiện thông báo mời thầu, mở thầu, xét thầu, lập báo cáo xét thầu theo quy định của Luật đấu thầu.

- Phê duyệt kết quả xét thầu: Thủ trưởng đơn vị phê duyệt kết quả xét thầu sau khi nhận được báo cáo thẩm định kết quả xét thầu của tổ chức (hoặc cá nhân) do Thủ trưởng đơn vị yêu cầu.

- Hội đồng đấu thầu thông báo kết quả xét thầu tới các nhà thầu tham dự, thương thảo hoàn thiện hợp đồng với nhà thầu trúng thầu trình Hiệu trưởng Đại học Tân Trào ký hợp đồng kinh tế.

- Hiệu trưởng Đại học Tân Trào ra quyết định công nhân kết quả đấu thầu (bằng văn bản) cho đơn vị trúng thầu.

Bước 4: Triển khai thực hiện mua sắm, lắp đặt

Phòng Hành chính- Quản trị (Bộ phận cơ sở vật chất), phòng Kế hoạch- Tài vụ kết hợp với đơn vị được trang cấp triển khai thực hiện mua sắm theo các nội dung của hợp đồng kinh tế đã ký với nhà thầu cung cấp.

Bước 5: Nghiệm thu kỹ thuật

Hội đồng nghiệm thu kỹ thuật gồm: trưởng (hoặc phó), chuyên viên bộ phận cơ sở vật chất, kế toán tài sản, đại diện đơn vị trực thuộc được trang cấp.

Bước 6: Nghiệm thu và bàn giao sử dụng

- Hội đồng nghiệm thu và bàn giao sử dụng gồm: Đại diện lãnh đạo trường, trưởng phòng Kế hoạch- Tài vụ (kế toán trưởng), bộ phận quản trị, bộ phận tài vụ, đại diện đơn vị được trang cấp.

- Kế toán tài sản lập biên bản giao nhận tài sản cố định (nếu mặt hàng mua sắm hội đủ tiêu chuẩn là tài sản cố định).

Bước 7: Thanh toán với đơn vị cung cấp

phòng Kế hoạch- Tài vụ làm đầu mối, tập hợp các chứng từ liên quan đến công việc mua sắm và thanh lý hợp đồng.

Thành phần hồ sơ

Theo quy định của Luật đấu thầu

Số lượng bộ hồ sơ

Theo quy định của Luật đấu thầu

Lệ phí

Theo quy định của Luật đấu thầu

Căn cứ pháp lý

1. Luật Ngân sách Nhà nước số 01/2002/QH11 ngày 16/12/ 2012

2. Luật Kế toán số 03/2003/QH11 ngày 17/06/2003;

3. Luật đấu thầu số 13/2013/QH13 ngày 26/11/2013 của Quốc hội.

4. Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước; Thông tư số 59/2003/TT-BTC ngày 23/6/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ.

5. Nghị định số 128/2004/NĐ-CP ngày 31/5/2004 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Kế toán trong lĩnh vực kế toán Nhà nước;

6. Nghị định 89/2013/NĐ-CP ngày 06/08/2013 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật giá về thẩm định giá

7. Quyết định số 19/2006/QĐ/BTC ngày 30/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành chế độ kế toán hành chính sự nghiệp,

8. Thông tư số 185/2010 ngày 15/11/2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc hướng dẫn sửa đổi, bổ sung chế độ kế toán hành chính sự nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 19/2006/QĐ/BTC ngày 30/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính;

9. Thông tư số 68/2012/TT-BTC ngày 26/4/2012 của Bộ Tài chính về việc: Quy định việc đấu thầu để mua sắm tài sản nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân.

10. Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14 /2 /2015 của Chính phủ về quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập.

11. Thông tư số 86/2011/TT-BTC ngày 17/6/2011 của Bộ Tài chính quy định về quản lý, thanh toán vốn đầu tư và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư thuộc nguồn ngân sách nhà nước.

12. Thông tư số 162/2014/TT-BTC ngày 06/11/2014 do Bộ Tài chính ban hành quy định chế độ quản lý, tính hao mòn tài sản cố định trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và tổ chức có sử dụng ngân sách nhà nước.

13. Nghị quyết số 09/2010/NQ-HĐND ngày 21/7/2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang khóa XVI, kỳ họp thứ 14 Quy định về định mức phân bổ và định mức chi thường xuyên ngân sách năm 2011 và áp dụng cho thời kỳ ổn định NS địa phương giai đoạn 2011-2015;

14. Trường Đại học Tân Trào, Quy chế chi tiêu nội bộ giai đoạn 2011-2015, Quy chế chi tiêu nội bộ giai đoạn 2016-2018. và các quy định khác thực hiện tại trường Đại học Tân Trào.

Các yêu cầu điều kiện

Theo Quy định

File đính kèm

Không