Quy trình quản lý Tạp chí
 

Quy trình Quản lí Tạp chí

Nơi tiếp nhận hồ sơ

Trung tâm Thông tin - Thư viện, Trường Đại học Tân Trào

Địa chỉ: Km6, Trung Môn, Yên Sơn, Tuyên Quang

Thời gian tiếp nhận

Trong giờ hành chính (từ Thứ 2 đến Thứ 6)

Thời hạn giải quyết

30 ngày (kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ)

Trình tự thực hiện

Bước 1: Các tác giả gửi bài theo Quy định của Tạp chí + lệ phí gửi bài.

Bước 2: Sau khi có kết quả phản biện kín, nếu bài báo khoa học đạt yêu cầu, Thư ký tạp chí sẽ gửi bản phản biện kín để tác giả hoàn thiện theo góp ý. Trường hợp bài báo khoa học không đạt yêu cầu, Thư ký tạp chí sẽ gửi phản hồi tác giả.

Bước 3: Tác giả thực hiện việc hoàn thiện bài báo khoa học theo ý kiến của phản biện và gửi lại bài cho Tạp chí khoa học Trường Đại học Tân Trào.

Bước 4: Ban biên tập và người phản biện kín thẩm định lại bài báo đã chỉnh sửa, nếu vẫn chưa đạt yêu cầu, Ban biên tập sẽ gửi phản hồi tác giả (thao tác này được diễn ra tối đa 02 lần). Nếu bài báo đạt yêu cầu, Ban biên tập đưa bài vào quỹ bài sẽ đăng.

Bước 5: Bài báo khoa học trong quỹ bài được Ban biên tập sắp xếp đăng vào các số thích hợp và Thư ký tạp chí gửi thông tin đến tác giả. Ban biên tập sẽ cấp Giấy xác nhận đăng bài (nếu tác giả có nhu cầu).

Ghi chú: 

1) Trường hợp được hoàn lại lệ phí: Là trường hợp tác giả gửi bài và lệ phí nhưng chưa qua phản biện mà xin rút lại bài.

2) Trường hợp không được hoàn lại lệ phí: Là trường hợp bài báo đã qua 2 lần phản biện góp ý mà vẫn chưa đạt yêu cầu hoặc bài báo đã qua phản biện,  đạt yêu cầu nhưng tác giả đề nghị không đăng nữa.

Thành phần hồ sơ

01 thư điện tử theo địa chỉ Email:  qtt.dhtt@gmail.com

Số lượng bộ hồ sơ

01/01 bài báo khoa học

Lệ phí

500.000đ/bài gửi đăng

Căn cứ pháp lý

1. Luật báo chí ngày 28/12/1989 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí ngày 12/6/1999;

2. Căn cứ nghị quyết số 51/2002/NĐ-CP ngày 26/4/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Báo chí; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí;

3. Căn cứ Nghị định số 132/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Link đính kèm

http://daihoctantrao.edu.vn/the-le-gui-bai.html

http://daihoctantrao.edu.vn/mau-phieu-phan-bien.html