Quy trình thủ tục cấp giấy giới thiệu
 

Quy trình cấp giấy giới thiệu

Nơi tiếp nhận hồ sơ

Tên đơn vị: Phòng Hành chính - Quản trị.

Địa chỉ: Km6, Trung Môn, Yên Sơn, Tuyên Quang. Nhà A, phòng 105, Trường Đại học Tân Trào

Điện thoại liên hệ: 0273890103

Thời gian tiếp nhận

Trong giờ hành chính: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần

 

Người giải quyết

 Văn thư và ký xác nhận Trưởng phòng Hành chính - Quản trị, phòng 104.

Thời hạn giải quyết

 Giải quyết ngay khi có kế hoạch hay quyết định được duyệt

Trình tự thực hiện

Bước 1: Cán bộ, viên chức trình Kế hoạch hay Quyết định đi công tác đã được ký duyệt.

Bước 2: Cấp số và làm giấy giới thiệu cán bộ, viên chức được cử đi công tác.

Bước 3: Ký giấy giới thiệu

Bước 4: Đóng dấu và trả giấy giới thiệu cho cán bộ, viên chức đi công tác.

Thành phần hồ sơ

 Kế hoạch hay quyết định hay đề nghị được lãnh đạo duyệt

Số lượng bộ hồ sơ

 Theo nhu cầu công việc thực tế

Lệ phí

 Không

Căn cứ pháp lý

Theo thủ tục và quy định bắt buộc của các cơ quan đơn vị

Yêu cầu điều kiện

Chỉ cấp cho người thuộc Trường Đại học Tân Trào quản lý.

Kế hoạch hay quyết định hay đề nghị được lãnh đạo duyệt

Chỉ đóng dấu khi đã ghi đủ thông tin trong giấy giới thiệu và có chữ ký của lãnh đạo trường.