Quy trình thủ tục kiểm kê tài sản hết năm
 

Quy trình thủ tục kiểm kê tài sản hết năm

Nơi tiếp nhận hồ sơ

Tên đơn vị: Phòng Hành chính - Quản trị.

Địa chỉ: Km6, Trung Môn, Yên Sơn, Tuyên Quang. Nhà A, phòng 104, Trường Đại học Tân Trào.

Điện thoại liên hệ: 0273892011

Thời gian tiếp nhận

 Theo Kế hoạch kiểm kê hết năm

Người giải quyết

 Hội đồng kiểm kê tài sản

Thời hạn giải quyết

 07 ngày từ khi có kế hoạch kiểm kê.

Trình tự thực hiện

Bước 1: Thành lập Hội đồng kiểm kê tài sản của trường

Thành phần Hội đồng kiểm kê tài sản của trường bao gồm:     

+ Hiệu trưởng (hoặc Phó hiệu trưởng được ủy quyền);

+ Trưởng (hoặc phó) phòng chức năng quản lý tài sản;

+ Kế toán trưởng, kế toán tài sản (hoặc kế toán kho, thủ kho nếu kiểm kê kho vật liệu...);

+ Một số uỷ viên khác (nếu cần), tuỳ theo khối lượng và tính chất của đợt kiểm kê đó.

Bước 2: Tiến hành kiểm kê tại các đơn vị trực thuộc

Hội đồng kiểm kê tài sản của trường tiến hành kiểm kê tài sản của trường theo quy định hiện hành của nhà nước; nộp về thường trực và theo lịch trình kiểm kê thường trực nộp toàn bộ hồ sơ kiểm kê cho kế toán tổng hợp.

 Bước 3:

- Tổng hợp, xử lý kết quả kiểm kê của trường;

- Căn cứ kết quả kiểm kê tài sản thực tế tại trường, kế toán tổng hợp, kế toán tài sản, tổng hợp xử lý số liệu kiểm kê (tài sản thừa, thiếu, chênh lệch số lượng, giá trị giữa sổ sách và thực tế; tài sản cần thanh lý, điều chuyển...).

Bước 4: 

- Báo cáo kết quả kiểm kê của trường;

- Kế toán tổng hợp báo cáo theo nghiệp vụ.

Thành phần hồ sơ

1 . Biên bản của tổ kiểm kê;

2 . Danh mục kiểm kê ( Mẫu do Phòng Hành chính - Quản trị ban hành).

Số lượng bộ hồ sơ

     01 bộ

Lệ phí

    Không

Căn cứ pháp lý

1. Nghị định số 101/2005/NĐ-CP ngày 03/8/2005 của Chính phủ về Thẩm định giá;

2. Thông tư số 17/2006/TT-BTC ngày 13/3/2006 của Bộ Tài chính Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 101/2005/NĐ-CP ngày 03/8/2005 của Chính phủ về thẩm định giá;

3. Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03/6/2009 của Chính phủ về việc Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước;

4. Thông tư số 245/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 Quy định thực hiện một số nội dung của Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03/6/2009 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước;

5. Thông tư số 09/2012/TT-BTC ngày 19/01/2012 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 245/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 Quy định thực hiện một số nội dung của Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03/6/2009 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước;

6. Thông tư số 89/2010/TT-BTC ngày 16/6/2010 của Bộ Tài chính Hướng dẫn chế độ báo cáo công khai quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức được giao quản lý, sử dụng tài sản nhà nước;

7. Quyết định số 32/2008/QĐ-BTC ngày 29/5/2008 của Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định đối với các đơn vị hành chính sự nghiệp.

Yêu cầu điều kiện

 - Khi hết năm tài chính;

 - Phải thành lập Hội đồng kiểm kê;

 - Có kế hoạch thực hiện chi tiết.