Quy trình thủ tục mượn và trả thiết bị dạy học
 

Quy trình thủ tục mượn và trả thiết bị dạy học

Nơi tiếp nhận hồ sơ

Tên đơn vị: Phòng Hành chính - Quản trị.

Địa chỉ: Km6, Trung Môn, Yên Sơn, Tuyên Quang. Nhà A, phòng 108, Trường Đại học Tân Trào

Điện thoại liên hệ: 0273892013

Thời gian tiếp nhận

Trước và sau khi kết thúc giờ học theo quy định của Trường 15 phút.

Người giải quyết

 Theo lịch trực công khai tại phòng Thiết bị 108 .

Thời hạn giải quyết

 Giải quyết ngay khi có yêu cầu

Trình tự thực hiện

Bước 1. Mượn thiết bị.

+ Nộp kế hoạch của đơn vị trực thuộc cần sử dụng thiết bị;

+ Trình thẻ sinh viên (nếu sinh viên đến mượn);

+ Nhận và kiểm tra thực trạng thiết bị;

+ Ký mượn thiết bị vào sổ theo dõi.

Bước 2. Trả thiết bị

 + Ngay sau khi sử dụng xong.

 + Kiểm tra thực trạng thiết bị sau khi dùng và ký trả vào sổ theo dõi

Thành phần hồ sơ

 Thời khóa biểu, thẻ sinh viên kèm đề nghị của Giảng viên   (nếu là sinh viên).

Số lượng bộ hồ sơ

 Theo nhu cầu công việc

Lệ phí

 Không

Căn cứ pháp lý

1. Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03/6/2009 của Chính phủ về việc Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước.

2. Thông tư số 245/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 Quy định thực hiện một số nội dung của Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03/6/2009 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước;

3. Thông tư số 09/2012/TT-BTC ngày 19/01/2012 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 245/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 Quy định thực hiện một số nội dung của Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03/6/2009 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước;

4. Thông tư số 89/2010/TT-BTC ngày 16/6/2010 của Bộ Tài chính Hướng dẫn chế độ báo cáo công khai quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức được giao quản lý, sử dụng tài sản nhà nước;

5. Quyết định số 32/2008/QĐ-BTC ngày 29/5/2008 của Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định đối với các đơn vị hành chính sự nghiệp.

Yêu cầu điều kiện

 Kế hoạch hoặc thời khóa biểu.

 Người mượn phải là Cán bộ giảng viên hay học sinh sinh viên trong trường (có thẻ HSSV và đề nghị của Giảng viên ) Nhà trường.

Phải trả thiết bị ngay sau khi sử dụng xong.