Quy trình thực hiện đề tài, dự án KHCN cấp cơ sở của sinh viên
 

Quy trình thực hiện đề tài, dự án KHCN cấp cơ sở của sinh viên

Nơi tiếp nhận hồ sơ

Tên đơn vị: Phòng QLKH & HTQT, trường Đại học Tân Trào

Địa chỉ: Km 6 - Trung Môn - Yên Sơn - Tuyên Quang

Thời gian tiếp nhận

Trong giờ hành chính

Thời hạn giải quyết

Theo kế hoạch hàng năm

Trình tự thực hiện

1. Đăng ký, lựa chọn đề tài cấp cơ sở:

Bước 1: Sinh viên đăng ký đề tài khoa học với khoa/bộ môn. Các Khoa/Bộ môn góp ý phiếu đề xuất đề tài, phân công GV hướng dẫn, tổng hợp hồ sơ đăng kí đề tài sinh viên của đơn vị gửi về phòng QLKH-HTQT.

Bước 2: Hội đồng Khoa học và Đào tạo của Trường tổ chức xét duyệt, xác định danh mục đề tài được thực hiện.

Bước 3: Trên cơ sở danh mục đề tài được thực hiện, sinh viên dưới sự hướng dẫn của GVHD viết thuyết minh (mẫu 03) và nộp về phòng QLKH&HTQT trước thời gian họp xét duyệt thuyết minh 05 ngày.

Bước 4: Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường xét duyệt thuyết minh đề tài để lựa chọn đề tài và phân công người hướng dẫn phù hợp.

Sau khi xét, duyệt thuyết minh 03 ngày, thư ký Hội đồng khoa học nộp hồ sơ xét duyệt thuyết minh cho Phòng QLKH & HTQT.

2. Kiểm tra tiến độ thực hiện đề tài:

Bước 1: Trường thành lập các đoàn kiểm tra tiến độ thực hiện đề tài.

Bước 2: Chủ nhiệm đề tài Báo cáo tiến độ thực hiện đề tài (mẫu 06) và trình minh chứng sản phẩm đề tài đã hoàn thành đến thời điểm kiểm tra.

3. Nghiệm thu đề tài:

Bước 1: Phòng QLKH&HTQT tham mưu cho Lãnh đạo Trường ra Quyết định thành lập Hội đồng nghiệm thu.

Bước 2: Chủ nhiệm đề tài nộp hồ sơ nghiệm thu cho phòng QLKH & HTQT trước khi nghiệm thu 10 ngày.

Bước 3: Hội đồng nghiệm thu tổ chức nghiệm thu theo kế hoạch.

Sau 05 ngày tổ chức đánh giá, nghiệm thu: Chủ nhiệm đề tài và Thư ký Hội đồng nộp hồ sơ đánh giá nghiệm thu về Phòng QLKH & HTQT.

Bước 4: Phòng QLKH&HTQT tham mưu cho Lãnh đạo Trường ra quyết định công nhận kết quả nghiệm thu đề tài.

Thành phần hồ sơ

- Hồ sơ đăng kí đề tài gồm:

1. Danh mục đăng kí đề tài KHCN của đơn vị bằng văn bản.

2. Phiếu đề xuất đề tài KHCN cấp cơ sở  (Mẫu 02) của sinh viên.

- Hồ sơ xét duyệt thuyết minh: Thuyết minh đề tài (mẫu 04)

- Hồ sơ sau khi duyệt thuyết minh

1. Biên bản họp xét duyệt thuyết minh đề tài KHCN cấp cơ sở;

2. Bản nhận xét của các phản biện;

3. Phiếu đánh giá thuyết minh đề tài KHCN (mẫu 05) của các thành viên Hội đồng;

4. Thuyết minh đề tài KHCN đã chỉnh sửa và được Hội đồng chấp thuận.

- Hồ sơ kiểm tra tiến độ gồm:

+ Báo cáo tiến độ thực hiện đề tài (mẫu 06).

+ Minh chứng sản phẩm đề tài (nếu có).

- Hồ sơ trước nghiệm thu:

1. Báo cáo tổng kết đề tài (Mẫu 07)

2. Sản phẩm của đề tài (nếu có)

- Hồ sơ sau nghiệm thu:

1. Toàn văn báo cáo, sản phẩm đề tài đã chỉnh sửa và được Hội đồng chấp thuận (Bản cứng và đĩa CD lưu toàn bộ báo cáo tổng kết kết quả nghiên cứu).

2. Phiếu xác nhận nộp sách vào thư viện nhà trường;

- Thư ký Hội đồng nộp hồ sơ đánh giá nghiệm thu cho Phòng QLKH&HTQT, hồ sơ gồm:

1. Biên bản họp nghiệm thu đề tài.

2. Phiếu đánh giá nghiệm thu kết quả đề tài (Mẫu 09) của thành viên Hội đồng.

3. Bản nhận xét phản biện đề tài

Số lượng bộ hồ sơ

- Hồ sơ đăng ký đề tài: 01 bộ

- Hồ sơ xét duyệt thuyết minh: 09 bộ

- Hồ sơ sau khi duyệt thuyết minh: 03 bộ

- Hồ sơ kiểm tra tiến độ: 01 bộ

- Hồ sơ trước nghiệm thu: 09 bộ

- Hồ sơ sau nghiệm thu: 03 bộ

Lệ phí

 Không

Căn cứ pháp lý

- Thông tư  số 19/2012/TT-BGDĐT ngày 01  tháng 6  năm 2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành Quy định về hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên trong các cơ sở giáo dục đại học;

- Quyết định số 1836/QĐ-ĐHTTr ngày 28/9/2015 của trường Đại học Tân Trào về việc ban hành Quy định quản lý hoạt động khoa học và công nghệ của Trường Đại học Tân Trào

Các yêu cầu điều kiện

 

File đính kèm

Mẫu số 02, mẫu số 03, mẫu số 04, mẫu số 05, mẫu số 06, mẫu số 07, mẫu số 09