Quy trình tiếp nhận văn bản đến
 

Quy trình tiếp nhận văn bản đến

Nơi tiếp nhận hồ sơ

Tên đơn vị: Phòng Hành chính - Quản trị.

Địa chỉ: Km6, Trung Môn, Yên Sơn, Tuyên Quang. Nhà A, Phòng 105, Trường Đại học Tân Trào.

Điện thoại liên hệ: 0273890103

Thời gian tiếp nhận

Trong giờ hành chính: các ngày từ thứ 2 đến thứ 6

 

Người giải quyết

 Văn thư

Thời hạn giải quyết

 Giải quyết ngay trong ngày

Trình tự thực hiện

Bước 1: Nhận văn bản đến (Từ Bưu điện và các tổ chức, cá nhân khác gửi đến)

Bước 2: Đóng dấu vào sổ văn bản đến.

Bước 3: Phân loại văn bản đến.

Bước 4: Chuyển văn bản cho Lãnh đạo trường xử lý.

Bước 5: Nhận văn bản đã duyệt, phô tô (nếu có), chuyển đơn vị nhận bản gốc giải quyết (phải ký nhận vào sổ theo dõi văn bản đến).

Thành phần hồ sơ

 Sổ ký nhận

Số lượng bộ hồ sơ

 01

Lệ phí

 Không

Căn cứ pháp lý

1. Nghị định 110/2004/NĐ-CP ngày 08/4/2004 của Chính phủ về Công tác văn thư.

2. Nghị định số 09/2010/NĐ-CP ngày 08/02/2010 của Chính phủ về Sửa đổi, bổ sung Nghị định số 110/2004/NĐ-CP ngày 08/4/2004 của Chính phủ về Công tác văn thư.

3. Công văn số 425/VTLTNN-NVTW ngày 18/7/2005 của Cục Văn thư - Lưu trữ Nhà nước về Hướng dẫn quản lý văn bản đi và văn bản đến.

Yêu cầu điều kiện

 Mọi văn bản đến phải đúng địa chỉ gửi Trường Đại học Tân Trào