Quy trình xử lý kỷ luật đối với viên chức
 

Quy trình xử lý kỷ luật đối với viên chức

Nơi tiếp nhận hồ sơ

Tên đơn vị: Phòng Tổng hợp - Trường Đại học Tân Trào

Địa chỉ:Km6, Trung Môn, Yên Sơn, Tuyên Quang

Thời gian tiếp nhận

Trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6.

Trình tự thực hiện

Bước 1:

- Phòng Tổng hợp yêu cầu viên chức, lao động hợp đồng vi phạm kỷ luật viết bản kiểm điểm và tự nhận hình thức kỷ luật;

- Đơn vị có viên chức, lao động hợp đồng vi phạm kỷ luật tổ chức họp kiểm điểm viên chức, lao động hợp đồng vi phạm kỷ luật, đề xuất hình thức kỷ luật.

Bước 2:

- Thành lập Hội đồng kỷ luật của Nhà trường;

- Họp Hội đồng kỷ luật của Nhà trường, xem xét, đề xuất hình thức kỷ luật viên chức và lao động hợp đồng;

- Hiệu trưởng ký ban hành quyết định kỷ luật những trường hợp thuộc thẩm quyền và báo cáo cấp trên;

- Hiệu trưởng báo cáo lên cấp trên xem xét, giải quyết các trường hợp kỷ luật không thuộc thẩm quyền giải quyết của trường.

Bước 3: Lưu trữ hồ sơ kỷ luật trong hồ sơ viên chức, lao động hợp đồng; ghi hình thức kỷ luật vào lý lịch viên chức, lao động hợp đồng.

Thành phần hồ sơ

- Bản kiểm điểm của cá nhân vi phạm;

- Biên bản họp xem xét và đề xuất hình thức kỷ luật của đơn vị có cá nhân vi phạm;

- Quyết định thành lập Hội đồng kỷ luật của Nhà trường;

- Biên bản họp của Hội đồng kỷ luật Nhà trường có đề xuất hình thức kỷ luật đối với cá nhân vi phạm trình Hiệu trưởng xem xét, quyết định;

- Hiệu trưởng Nhà trường ký quyết định kỷ luật đối với cá nhân vi phạm thuộc quyền quản lý hoặc báo cáo kết quả họp kiểm điểm cá nhân vi phạm đối với những cá nhân thuộc cấp trên quản lý.

Số lượng bộ hồ sơ

01 bộ

Căn cứ pháp lý

1. Luật Giáo dục đại học của Quốc hội ngày 18/6/2012;

2. Luật Bảo hiểm xã hội năm 2006;

3. Nghị định số 152/2006/NĐ-CP ngày 22/12/2006 của Chính phủ hướng dẫn Luật Bảo hiểm xã hội;

4. Luật Viên chức năm 2010;

5. Quyết định số 70/2014/QĐ-TTg ngày 10/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc Ban hành Điều lệ trường đại học;

6. Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang;

7. Thông tư số 03/2007/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động - Thương binh - Xã hội hướng dẫn thực hiện Nghị định 152/2006/NĐ-CP của Chính phủ;

8. Nghị định số 27/2012/NĐ-CP ngày 06/4/2012 của Chính phủ về việc xử lý kỷ luật viên chức và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả của viên chức;

9. Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng và quản lý viên chức;

10. Quyết định số 33/2013/QĐ-UBND ngày 20/12/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về ban hành Quy định về phân cấp quản lý viên chức.