Quy trình xử lý văn bản đi;
 

Quy trình thủ tục xử lý văn bản đi

Nơi tiếp nhận hồ sơ

Tên đơn vị: Phòng Hành chính - Quản trị.

Địa chỉ: Km6, Trung Môn, Yên Sơn, Tuyên Quang. Nhà A,   Phòng 105, Trường Đại học Tân Trào.

Điện thoại liên hệ: 0273.890.103

Thời gian tiếp nhận

Trong giờ hành chính: các ngày từ thứ 2 đến thứ 6

Người giải quyết

 Văn thư

Thời hạn giải quyết

1 ngày từ khi nhận văn bản

Trình tự thực hiện

Bước 1: Kiểm tra thể thức văn bản.

Bước 2: Lấy số, vào sổ văn bản đi.

Bước 3: Chuyển lại đơn vị ban hành văn bản để nhân bản và lấy chữ ký của người có thẩm quyền chuyển lại Văn thư.

Bước 4: Đóng dấu chữ ký người có thẩm quyền và chuyển nơi nhận vào hòm thư của đơn vị đó và chuyển văn bản qua Bưu điện tới đơn vị và cá nhân bên ngoài (nếu có).

Bước 5: Lưu tại văn thư: 01 văn bản

Thành phần hồ sơ

Theo yêu cầu của đơn vị ban hành văn bản

Số lượng bộ hồ sơ

Theo yêu cầu của đơn vị ban hành văn bản

Lệ phí

         Không

Căn cứ pháp lý

1. Nghị định số 110/2004/NĐ-CP ngày 08/4/2004 của Chính phủ về Công tác văn thư.

2. Nghị định số 09/2010/NĐ-CP ngày 08/02/2010 của Chính phủ về Sửa đổi, bổ sung Nghị định số 110/2004/NĐ-CP ngày 08/4/2004 của Chính phủ về Công tác văn thư.

3. Thông tư số 01/2011/TT-BNV ngày 19/01/2011 của Bộ Nội vụ về Hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản.

4. Công văn số 425/VTLTNN-NVTW ngày 18/7/2005 của Cục Văn thư - Lưu trữ Nhà nước về Hướng dẫn quản lý văn bản đi và văn bản đến.

Yêu cầu điều kiện

 Phải nhân bản một bộ lưu, đóng dấu khi đã có chữ ký của người đủ thẩm quyền thuộc Trường Đại học Tân Trào và ghi rõ ngày tháng trong văn bản.

 Văn bản thuộc Trường Đại học Tân Trào soạn thảo.