Kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại (19/5/1890-19/5/2020)
 
Hàng năm, mỗi dịp tháng 5 về, toàn Đảng, toàn dân ta lại nhớ về Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh với tấm lòng trân trọng và thành kính.

Bác Hồ Kính yêu không chỉ để lại cho dân tộc ta một sự nghiệp cách mạng vĩ đại, mà còn để lại cho toàn Đảng, toàn dân ta một di sản cao quý, đó là tấm gương sáng ngời về phẩm chất đạo đức cao đẹp, suốt đời hy sinh phấn đấu quên mình cho đất nước và hạnh phúc của nhân dân.

Sinh thời, ở một đất nước thuộc địa, có nhiều dân tộc, chứng kiến sự thất bại trên con đường giải phóng dân tộc của các vị tiền bối yêu nước và cảnh đời nô lệ của người dân mất nước, dưới ách thực dân Pháp tàn bạo, tháng 6/1911, người thanh niên ưu tú của dân tộc Việt Nam - Nguyễn Ái Quốc quyết chí ra đi tìm đường cứu nước.

Chủ tịch Hồ Chí Minh trong phòng làm việc tại căn cứ Việt Bắc (Nguồn: Internet)

Ra đi tìm đường cứu nước khi 21 tuổi, với khát vọng cháy bỏng giành độc lập tự do cho đất nước, cho nhân dân, Nguyễn Ái Quốc đã bôn ba khắp năm châu bốn biển, vừa lao động, học tập, vừa quan sát, nghiên cứu lý luận và kinh nghiệm các cuộc cách mạng điển hình trên thế giới và Người đã đến với chủ nghĩa Mác - Lênin, đã tìm thấy ở đó những vấn đề cơ bản của đường lối giải phóng dân tộc gắn liền với giải phóng giai cấp, giải phóng con người; độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.

Mùa Xuân năm 1930, sau 30 năm theo Chỉ thị của Quốc tế cộng sản, Người đã chủ trì hội nghị thống nhất ba tổ chức cộng sản ở Đông Dương, thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Với việc thành lập Đảng cùng với sự lãnh đạo sáng suốt tài tình của Người, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã đồng lòng, chung sức làm nên những chiến thắng vang dội trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, giành độc lập cho Tổ quốc mà kết thúc là cuộc tổng tiến công nổi dậy mùa Xuân năm 1975, đỉnh cao là chiến dịch Hồ Chí Minh đã giành thắng lợi, thống nhất đất nước, mở ra một kỷ nguyên mới đó là độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

Tháng Năm nhớ Bác, nhớ ơn những công lao của Bác với dân tộc Việt Nam. Bác Hồ kính yêu đã hiến dâng trọn đời mình cho sự nghiệp cách mạng của dân tộc ta. Tên tuổi và sự nghiệp của Người sẽ còn mãi mãi với non sông đất nước, sống mãi trong lòng mỗi chúng ta. Người đã để lại cho chúng ta và các thế hệ mai sau một gia tài đồ sộ, một di sản hết sức quý báu, gồm ba bộ phận. Đó là: Tư tưởng Hồ Chí Minh; Thời đại Hồ Chí Minh và Tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Nhân kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, mỗi chúng ta hãy soi rọi lại mình, tự giác tu dưỡng, rèn luyện, học hỏi, tìm tòi, đổi mới, nói đi đôi với làm, hoàn thành thật tốt nhiệm vụ được giao theo cương vị công tác và chức trách của từng người. Mỗi cán bộ, đảng viên, người lao động Trường Đại học Tân Trào hãy xứng đáng là con cháu của Bác Hồ kính yêu; xứng đáng là công dân của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa.

CLB Truyền Thông