Tuyển sinh Văn bằng 2 ngành Ngôn ngữ Anh năm 2019
 

UBND TỈNH TUYÊN QUANG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂN TRÀO

Số: 192/TB-ĐHTTr

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

          Tuyên Quang, ngày 22 tháng 8 năm 2019

THÔNG BÁO

Tuyển sinh Văn bằng 2 ngành Ngôn ngữ Anh năm 2019

 

Căn cứ Thông báo số 680/TB-ĐHKH ngày 20 tháng 08 năm 2019 của trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên về tuyển sinh Văn bằng 2 ngành Ngôn ngữ Anh năm 2019;

Trường Đại học Tân Trào phối hợp với Trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên thông báo tuyển sinh Văn bằng 2 ngành Ngôn ngữ Anh năm 2019, cụ thể như sau:

1. Điều kiện dự thi

- Mọi công dân Việt Nam không vi phạm pháp luật, có đủ sức khỏe để học tập theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Có bằng tốt nghiệp đại học.

2. Hồ sơ dự thi

+ Đơn đăng ký dự thi; (Theo mẫu)

+ Bản sao công chứng bằng tốt nghiệp, bảng điểm học tập, giấy khai sinh;

+ Sơ yếu lý lịch có dán ảnh và đóng dấu giáp lai, có xác nhận của cơ quan hoặc chính quyền địa phương;

+ 04 ảnh hồ sơ cỡ 4 x 6 cm;

+ Các giấy tờ chứng nhận đối tượng ưu tiên (nếu có).

3. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ

Thí sinh nộp hồ sơ đăng ký tại Phòng Đào tạo (Phòng 211- Nhà A), Trường Đại học Tân Trào từ ngày ra thông báo đến 15/09/2019.

(Mọi chi tiết xin liên hệ: Phòng Đào tạo (Phòng 211-Nhà A), Trường Đại học Tân Trào. Tel: 02073.892.012; DĐ: 0964.533.787./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;

- Lãnh đạo trường;

- Lưu VT, ĐT.

 

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG   

(Đã ký)

 

 TS. Nguyễn Khải Hoàn