Hội thảo khoa học cấp Trường năm 2018 ''Đào tạo , bồi dưỡng giáo viên THCS các ban Khoa học Tự nhiên đáp ứng chương trình giáo dục phổ thông mới''