CHI BỘ TỔ CHỨC-CHÍNH TRỊ, CÔNG TÁC HSSV, QUẢN LÝ KHOA HỌC VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ TỔ CHỨC ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG ĐẢNG VIÊN VÀ TỔ CHỨC CƠ SỞ ĐẢNG NĂM 2013
 
Ngày 03/01/2014, chi bộ Tổ chức-Chính trị, Công tác HSSV, Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế tổ chức họp đánh giá chất lượng đảng viên và tổ chức cơ sở đảng năm 2013.

Đến dự và chỉ đạo cuộc họp có đ/c Nguyễn Khải Hoàn-Thường vụ Đảng ủy trường Đại học Tân Trào. Tham dự họp còn có đông đủ 13 đ/c đảng viên của chi bộ (12 đ/c đảng viên chính thức và 01 đ/c đảng viên dự bị).

          Tại cuộc họp, đ/c Trần Xuân Bộ-Phó bí thư chi bộ đã thay mặt Ban chi ủy chi bộ thông qua dự thảo báo cáo kiểm điểm Ban chấp hành chi bộ năm 2013. Các đảng viên chi bộ đã tích cực thảo luận và đưa ra nhiều ý kiến bổ sung, hoàn thiện báo cáo. Các ý kiến tập trung vào: bổ sung một số nội dung công tác của các đơn vị phòng năm 2013; đổi mới phương thức hoạt động của Chi bộ; mỗi đảng viên cần mạnh dạn hơn nữa trong công tác đấu tranh tự phê bình và phê bình; cần làm tốt hơn nữa công tác thi đua khen thưởng, tránh cào bằng; chú trọng công tác phát triển đảng viên; tăng cường kiểm tra, giám sất đảng viên thực hiện nội dung đăng ký "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"...

          Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đ/c Nguyễn Khải Hoàn-Thường vụ Đảng ủy trường đã biểu dương những kết quả mà chi bộ đã đạt được trong năm 2013, đ/c nhấn mạnh, chi bộ đã làm tốt công tác giáo dục tư tưởng, chính trị cho cán bộ đảng viên, trong năm 2013, không có cán bộ đảng viên nào vi phạm pháp luật, vi phạm tệ nạn xã hội, thực hiện nghiêm túc quy định của cơ quan; chi bộ lãnh đạo 03 đơn vị phòng hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, không để xảy ra sai xót, ách tắc;  thực hiện chế độ báo cáo đúng quy định. Đồng chí cũng chỉ ra một số tồn tại mà chi bộ cần nhanh chóng khắc phục và làm tốt hơn trong năm 2014 và những năm tiếp theo như: mạnh dạn hơn nữa trong việc tham mưu cho Đảng ủy, Ban giám hiệu nhà trường đưa ra những chủ trương, chính sách mới trong giai đoạn nhà trường đang tiếp cận với các hoạt động của một trường đại học thực sự (đẩy mạnh tuyển sinh đại học đặc biệt các ngành ngoài sư phạm, khảo sát nhu cầu nguồn nhân lực của tỉnh Tuyên Quang và chất lượng nguồn nhân lực đã được đào tạo, công tác tự đánh giá, chính sách thu hút nguồn nhân lực trình độ cao, chính sách hỗ trợ cán bộ giáo viên học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ...); chi bộ cần làm tốt hơn nữa công tác phát triển đảng viên, mạnh dạn hơn trong công tác đấu tranh tự phê bình và phê bình. Đồng chí nhấn mạnh việc góp ý cho cán bộ đảng viên phải cụ thể, giúp chỉ ra biện pháp khắc phục, tránh cả nể, dễ dãi, xem xét xếp loại đảng viên đúng quy trình, đúng tiêu chí, đảm bảo đánh giá chính xác, công bằng.

          Sau phần kiểm điểm tập thể Ban chi ủy, chi bộ đã tiến hành kiểm điểm, đánh giá phân loại từng đảng viên. Với tinh thần nghiêm túc, mỗi đảng viên đã nghiêm khắc tự kiểm điểm bản thân, tiếp thu ý kiến góp ý của các đảng viên trong chi bộ, mạnh dạn đề ra phương hướng khắc phục tồn tại, hạn chế, đặc biệt là những yếu kém, khuyết điểm đã được góp ý trong Hội nghị tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết TW4 khóa XI của Đảng "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng đảng hiện nay".

          Kết quả bình xét, xếp loại đảng viên và tổ chức cơ sở đảng năm 2013 cụ thể là:

- Chi bộ đề nghị Đảng ủy xét công nhận Chi bộ trong sạch vững mạnh năm 2013

- Các đ/c: Nguyễn Bá Đức, Nguyễn Văn Chúc, Lê Thị Thu Hà được chi bộ đề nghị Đảng ủy trường xét, xếp loại Đảng viên đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 10 đ/c đảng viên còn lại được chi bộ đề nghị Đảng ủy xét, xếp loại đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ.

          Kết quả xét khen thưởng:

- Đ/c Nguyễn Bá Đức được chi bộ đề nghị Tỉnh ủy tặng Bằng khen

- 02 đ/c Nguyễn Văn Chúc, Lê Thị Thu Hà được chi bộ đề nghị Đảng ủy trường tặng Giấy khen

ThS. Lê Thị Thu Hà