Thông báo tuyển sinh đào tạo thạc sĩ đợt 1 năm 2017
 

UBND TỈNH TUYÊN QUANG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂN TRÀO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 45/ĐHTT-ĐT

V/v Tuyển sinh thạc sĩ chuyên ngành

Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, Quản lý xây dựng

 

 

Tuyên Quang, ngày 26 tháng 4 năm 2017

 

THÔNG BÁO

Tuyển sinh đào tạo thạc sĩ Đợt 1 năm 2017

Kính gửi: Quý Cơ quan, Đơn vị, Doanh nghiệp trên địa bàn

 

Căn cứ Thông báo số 64/TB-ĐHV ngày 18/01/2017 của Trường Đại học Giao thông vận tải về tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sỹ đợt 1 năm 2017:

Trường Đại học Tân Trào thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2017 như sau:

1. Đối tượng và điều kiện dự thi

- Tốt nghiệp đại học ngành đúng hoặc ngành phù hợp với chuyên ngành đăng ký dự thi.

- Tốt nghiệp đại học ngành gần, hoặc ngành khác với chuyên ngành đăng ký dự thi sẽ phải học bổ sung kiến thức theo quy định của Trường Đại học Giao thông vận tải.

2. Hình thức tuyển sinh, môn thi

2.1. Hình thức tuyển sinh: Thi tuyển

2.2. Môn thi:

- Ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông: Môn Toán, Cơ học đất, Tiếng Anh, (tương đương trình độ A2 khung Châu Âu).

- Ngành Quản lý xây dựng: Môn Toán, Cơ sở quản lý xây dựng, Tiếng Anh, (tương đương trình độ A2 khung Châu Âu).

3. Thời gian nhận hồ sơ và thi tuyển

3.1. Nhận hồ sơ: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 20/5/2017.

3.2. Thời gian thi: Dự kiến ngày 10, 11 tháng 6 năm 2017.

Mọi chi tiết xin liên hệ: Phòng Đào tạo (Phòng 211 nhà A), Trường Đại học Tân Trào, km6 xã Trung Môn, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang, điện thoại: 02073.892.012, hoặc điện thoại di động: 0984597789 (Đ/c Hiệp).

Trường Đại học Tân Trào rất mong nhận được sự quan tâm, phối hợp của quý cơ quan.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lãnh đạo trường;

- Lưu VT, ĐT.

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

  

PGS. TS. Nguyễn Bá Đức