Quy trình đăng ký học cùng lúc hai chương trình đào tạo
 

Quy trình thủ tục hành chính đăng ký học cùng lúc hai chương trình đào tạo

Nơi tiếp nhận hồ sơ

Tên đơn vị: Phòng Đào tạo - Trường Đại học Tân Trào

Địa chỉ: Phòng 211 - nhà A, km6, Trung Môn, Yên Sơn, Tuyên Quang

Thời gian tiếp nhận

Trong giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 (không kể các ngày Lễ, Tết)

Thời hạn giải quyết

1 tháng

Trình tự thực hiện

Bước 1: Sinh viên tự viết đơn đăng ký và kèm theo bảng điểm các môn đã học của học kỳ thứ nhất của năm đầu tiên ở chương trình thứ nhất.

Bước 2: Cố vấn học tập duyệt đơn đăng ký học cùng lúc hai chương trình đào tạo của sinh viên.

Bước 3: Sinh viên nộp đơn đăng ký học cùng lúc hai chương trình đào tạo về phòng Đào tạo trước khi bắt đầu học kỳ 02 tháng.

Bước 4: Phòng Đào tạo gửi Quyết định cho phép sinh viên học chương trình thứ hai.

Thành phần hồ sơ

Đơn xin đăng ký học cùng lúc hai chương trình đào tạo.

Số lượng bộ hồ sơ

01 đơn

Căn cứ pháp lý

1. Quyết định số 25/2006/QĐ-BGDĐT ngày 26 tháng 6 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế đào tạo Đại học, Cao đẳng hệ chính quy theo niên chế kết hợp học phần;

2. Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ được ban hành kèm theo Quyết định 43/2007/QĐ-BGD&ĐT ngày 15/8/2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

3. Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ được  ban  hành  kèm  theo  Văn  bản  hợp  nhất  số 17/VBHN-BGDĐT ngày 15/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

4. Quy định đào tạo đại học, cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ ban hành kèm theo Quyết định số 1838/QĐ-ĐHTTr ngày 28/9/2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tân Trào.

Các yêu cầu điều kiện

Xem điểm 5, điều 8; điều 15, Quy định Đào tạo đại học, cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ ban hành kèm theo Quyết định số 1838/QĐ-ĐHTTr ngày 28/9/2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tân Trào.

File đính kèm

Đơn xin học cùng lúc hai chương trình đào tạo