Quy trình mua sắm tài sản có giá trị từ 20 triệu đồng đến dưới 100 triệu đồng cho một lần mua sắm
 

Quy trình mua sắm TS có giá trị từ 20 triệu đồng đến dưới 100 triệu đồng cho một lần mua sắm

Nơi tiếp nhận hồ sơ

Tên đơn vị: Phòng Kế hoạch - Tài vụ

Địa chỉ: Km6, xã Trung Môn, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang

Điện thoại liên hệ: 0273 892 014 

Thời gian tiếp nhận

 Ngày 01 hàng tháng trong năm Tài chính

Thời hạn giải quyết

15 ngày

Trình tự thực hiện

Bước 1: Đề nghị mua sắm

Các đơn vị trực thuộc có nhu cầu trang cấp thiết bị, lập giấy đề nghị trang cấp, gửi Phòng Kế hoạch - Tài vụ. Phòng Kế hoạch - Tài vụ xem xét, đối chiếu quy định, có ý kiến và trình thủ trưởng đơn vị phê duyệt.

Bước 2: Thực hiện mua sắm

- Khi có phê duyệt đồng ý cho mua sắm của thủ trưởng đơn vị, bộ phận cơ sở vật chất kết hợp với đơn vị có nhu cầu phải lấy ít nhất 03 giấy báo giá của các đơn vị cung cấp có mặt hàng phù hợp.

- Phòng Kế hoạch - Tài vụ lập công văn đề nghị cơ quan chức năng thẩm định giá (nếu cần), lập biên bản chọn đơn vị cung cấp, thương thảo hợp đồng với đơn vị cung cấp.

- Ký hợp đồng kinh tế.

- Triển khai thực hiện mua sắm, lắp đặt: bộ phận cơ sở vật chất (phòng Hành chính - Quản trị), phòng Kế hoạch - Tài vụ kết hợp với đơn vị được trang cấp triển khai thực hiện mua sắm theo các nội dung của hợp đồng kinh tế đã ký với đơn vị cung cấp.

Bước 3: Nghiệm thu kỹ thuật

Hội đồng nghiệm thu kỹ thuật gồm: trưởng (hoặc phó), chuyên viên bộ phận cơ sở vật chất, kế toán tài sản, đại diện đơn vị trực thuộc được trang cấp.

Bước 4: Nghiệm thu và bàn giao sử dụng

- Hội đồng nghiệm thu và bàn giao sử dụng gồm: Đại diện lãnh đạo trường, trưởng phòng Kế hoạch - Tài vụ (kế toán trưởng), bộ phận quản trị, bộ phận tài vụ, đại diện đơn vị được trang cấp.

- Kế toán tài sản lập biên bản giao nhận tài sản cố định (nếu mặt hàng mua sắm hội đủ tiêu chuẩn là tài sản cố định).

Bước 5: Thanh toán với đơn vị cung cấp

- Phòng Kế hoạch - Tài vụ làm đầu mối, tập hợp các chứng từ liên quan đến công việc mua sắm và thanh lý hợp đồng.

Thành phần hồ sơ

Đề nghị (kế hoạch) mua sắm; Quyết định xét duyệt giá; Tối thiểu 03 báo giá chào hàng; Hợp đồng mua bán; Thanh lý, Biên bản nghiệm thu; Biên  bản  giao  nhận TSCĐ, công cụ dụng cụ; Hóa đơn tài chính.

Số lượng bộ hồ sơ

03 bộ

Lệ phí

Không

Căn cứ pháp lý

1. Luật Ngân sách Nhà nước số 01/2002/QH11 ngày 16/12/ 2012

2. Luật Kế toán số 03/2003/QH11 ngày 17/06/2003;

3. Luật đấu thầu số 13/2013/QH13 ngày 26/11/2013 của Quốc hội.

4. Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước; Thông tư số 59/2003/TT-BTC ngày 23/6/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ.

5. Nghị định số 128/2004/NĐ-CP ngày 31/5/2004 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Kế toán trong lĩnh vực kế toán Nhà nước;

6. Nghị định 89/2013/NĐ-CP ngày 06/08/2013 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật giá về thẩm định giá

7. Quyết định số 19/2006/QĐ/BTC ngày 30/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành chế độ kế toán hành chính sự nghiệp,

8. Thông tư số 185/2010 ngày 15/11/2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc hướng dẫn sửa đổi, bổ sung chế độ kế toán hành chính sự nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 19/2006/QĐ/BTC ngày 30/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính;

9. Thông tư số 68/2012/TT-BTC ngày 26/4/2012 của Bộ Tài chính về việc: Quy định việc đấu thầu để mua sắm tài sản nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân.

10. Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14 /2 /2015 của Chính phủ về quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập.

11. Thông tư số 86/2011/TT-BTC ngày 17/6/2011 của Bộ Tài chính quy định về quản lý, thanh toán vốn đầu tư và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư thuộc nguồn ngân sách nhà nước.

12. Thông tư số 162/2014/TT-BTC ngày 06/11/2014 do Bộ Tài chính ban hành quy định chế độ quản lý, tính hao mòn tài sản cố định trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và tổ chức có sử dụng ngân sách nhà nước.

13. Nghị quyết số 09/2010/NQ-HĐND ngày 21/7/2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang khóa XVI, kỳ họp thứ 14 Quy định về định mức phân bổ và định mức chi thường xuyên ngân sách năm 2011 và áp dụng cho thời kỳ ổn định NS địa phương giai đoạn 2011-2015;

14. Trường Đại học Tân Trào, Quy chế chi tiêu nội bộ giai đoạn 2011-2015, Quy chế chi tiêu nội bộ giai đoạn 2016-2018. và các quy định khác thực hiện tại trường Đại học Tân Trào.

Các yêu cầu điều kiện

Đã ghi rõ trong Quy định và hướng dẫn thủ tục thanh toán chi tiết cho từng loại thanh toán

File đính kèm

Không