Kế hoạch tổ chức chương trình Giáo dục giá trị sống, kỹ năng sống
 

UBND TỈNH TUYÊN QUANG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂN TRÀO

Số: 2440/KH-ĐHTTr

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tuyên Quang, ngày 25 tháng 12 năm 2015

 

 

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC GIÁ TRỊ SỐNG, KỸ NĂNG SỐNG

 

     - Căn cứ Thông tư số 04/2014/TT-BGDĐT ngày 28/02/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về Quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa;

     - Căn cứ Quyết định số: 1501/QĐ-TTg ngày 28/08/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2015 - 2020”;

     - Căn cứ Quyết định số 431/QĐ-HTTT ngày 06/3/2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tân Trào về việc ban hành Quy chế tổ chức hoạt động của Trường Đại học Tân Trào;

     - Căn cứ thực tế về nhu cầu học giá trị sống, kỹ năng sống của học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; căn cứ nhu cầu thực tế về giảng dạy giá trị sống, đào tạo kỹ năng sống của giảng viên, giáo viên các trường mầm non, phổ thông và các trường đại học, cao đẳng, TCCN,

     Trường Đại học Tân Trào xây dựng kế hoạch tổ chức Chương trình Giáo dục giá trị sống và kỹ năng sống dành cho giảng viên, giáo viên, học sinh và sinh viên như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

     - Quán triệt các quan điểm, đường lối, chính sách phát triển kinh tế xã hội, phát triển giáo dục và đào tạo trong bối cảnh hội nhập quốc tế, theo tinh thần lấy đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục Việt Nam làm cơ sở;

     - Trang bị thêm các kỹ năng mềm giúp học sinh, sinh viên phát huy hiệu quả của các kiến thức, kỹ năng sống và phát triển tiềm năng cá nhân, hòa nhập nhanh hơn với tình hình thực tế, đáp ứng  nhu cầu ngày càng cao của  xã hội;

     - Tạo lập môi trường phát triển các kỹ năng mềm để học sinh, sinh viên được phát huy tối đa năng lực học tập, nghiên cứu khoa học và lập nghiệp; góp phần vào quá trình nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực;

     - Nâng cao năng lực cho giáo viên giảng dạy kỹ năng sống ở các trường học.

2. Yêu cầu

     - Sau khi kết thúc khóa học, người học là học sinh, sinh viên được bồi dưỡng nâng cao kiến thức về giá trị sống và kỹ năng sống; biết vận dụng có hiệu quả những kiến thức đã học vào thực tế cuộc sống.

     - Sau khi kết thúc khóa học, người học là giảng viên, giáo viên được bồi dưỡng nâng cao năng lực, biết vận dụng kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm đã được bồi dưỡng vào việc đổi mới phương pháp giảng dạy kỹ năng sống nơi mình đang công tác.

     - Trong suốt quá trình tham gia khoá học, người học phải tuân thủ các quy định của lớp bồi dưỡng, có tác phong mô phạm, thực hiện đầy đủ yêu cầu của giảng viên và của ban tổ chức lớp học. Nếu có những vấn đề cần được giải đáp hoặc có ý kiến góp ý, học viên  cần gặp gỡ, trao đổi trực tiếp với cán bộ Trung tâm Đào tạo kỹ năng và Bồi dưỡng nghiệp vụ để được giải quyết chính xác, kịp thời,  giúp cho việc tổ chức lớp học đạt hiệu quả cao.

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

1. Đối tượng bồi dưỡng     

- Học sinh tiểu học:

     Là học sinh đang học Tiểu học từ lớp 1 đến lớp 5 (độ tuổi từ 6 đến 10 tuổi) có nhu cầu tham gia lớp học.

- Học sinh THCS:

     Là học sinh đang học THCS từ lớp 6 đến lớp 9 (độ tuổi từ  11 đến 14 tuổi) có nhu cầu tham gia lớp học.

- Học sinh THPT:

     Là học sinh đang học THPT từ lớp 10 đến lớp 12 (độ tuổi từ  15 đến 18 tuổi) có nhu cầu tham gia lớp học.

- Học sinh, sinh viên trường đại học, cao đẳng và trung học chuyên nghiệp:

    Là học sinh, sinh viên đang học tại các trường đại học, cao đẳng và trung học chuyên nghiệp từ năm thứ nhất đến năm thứ ba (độ tuổi từ  18 đến 22 tuổi) trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang có nhu cầu học tập.

- Giảng viên, giáo viên dạy kỹ năng sống trong các trường học:

     Là giảng viên, giáo viên trong cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng, TCCN, trường phổ thông, mầm non và sinh viên năm cuối các hệ cao đẳng, đại học có nhu cầu học lớp giáo viên nguồn giảng dạy kỹ năng sống ở các trường học.

2. Dự kiến thời gian, địa điểm, số lớp, số học viên

- Thời gian:

Thời gian

Nội dung

Từ ngày 25/12/2015

Thông báo Tuyển sinh Khóa 1 và tiếp nhận các đăng ký học tập

Dự kiến ngày 16/01/2016

Khai giảng và học các chuyên đề kỹ năng sống, giá trị sống

Ngày 01 đến ngày 15 hàng tháng

Thông báo Tuyển sinh và tiếp nhận các đăng ký học tập

 

     Ngoài thời gian ấn định trên, dự kiến tuyển sinh liên tục, học vào các ngày thứ Bảy, Chủ nhật, dịp nghỉ hè của giảng viên, giáo viên, sinh viên và học sinh.

     - Địa điểm: Trường Đại học Tân Trào, Trung Môn, Yên Sơn, Tuyên Quang hoặc tại đơn vị liên kết, phối hợp

     - Số lớp học và số lượng học viên: 03 lớp học

     + Lớp dành cho học sinh tiểu học: Tối đa không quá 30 học viên.

     + Lớp dành cho học sinh, sinh viên: Tối đa không quá 30 học viên.

     + Lớp  dành cho giảng viên, giáo viên: Tối đa không quá 30 học viên.

     Số lượng lớp hàng năm tùy thuộc vào nhu cầu thực tế phù hợp khi số lượng người có nhu cầu học tập đủ để lập thành lớp học. Mỗi lớp từ 20 cho đến 30 người.

3. Nội dung bồi dưỡng

3.1. Phần thứ nhất: Đào tạo kỹ năng sống

     Đối tượng: Học sinh phổ thông (tiểu học, THCS, THPT) và học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng và TCCN.

     Thực hiện đào tạo 20 kỹ năng quan trọng theo từng chuyên đề phù hợp với từng đối tượng học viên. Mỗi kỹ năng sẽ có nội dung bài giảng riêng theo lứa tuổi.

3.2. Phần thứ hai: Giáo dục giá trị sống

     Đối tượng: Học sinh phổ thông (tiểu học, THCS, THPT) và học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng và TCCN.

     Thực hiện lồng ghép đào tạo kỹ năng sống với các hoạt động nói chuyện chuyên đề do các chuyên gia tâm lý - giáo dục, chuyên gia đào tạo giá trị sống và kỹ năng sống thực hiện dựa trên cơ sở 12 giá trị sống cơ bản.

3.3. Phần thứ ba: Bồi dưỡng phương pháp giảng dạy kỹ năng sống

     Bồi dưỡng phương pháp giảng dạy kỹ năng sống cho giáo viên, sinh viên, người đã học qua khóa học kỹ năng sống cơ bản và nâng cao có nhu cầu học lớp giáo viên nguồn dạy kỹ năng sống ở các trường học, các trung tâm giáo dục.

4. Hình thức học

     Căn cứ vào điều kiện thực tế của nhà trường và nhu cầu của học viên, lựa chọn một trong 2 hình thức:

     - Học tập trung: Học tập trung tại trường.

     - Học vào các ngày thứ Bảy và Chủ nhật.

5. Đội ngũ giảng viên

     Là các chuyên gia tâm lý – giáo dục có nhiều kinh nghiệm, uy tín đến từ Đại học Tân Trào và các đơn vị phối hợp được mời từ Hà Nội.

     Đội ngũ giảng viên sẽ được Trung tâm cử đi thực tế, tập huấn thường xuyên, định kỳ nhằm bổ sung kiến thức, kỹ năng và phương pháp sát với thực tiễn giáo dục theo kế hoạch hàng năm.

6. Kinh phí thực hiện

     Học viên đóng học phí theo quy định của Trường Đại học Tân Trào đối với hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa. Trung tâm Đào tạo kỹ năng và Bồi dưỡng nghiệp vụ được ủy quyền thu học phí.

7. Chứng nhận hoàn thành khóa bồi dưỡng

     Kết thúc lớp bồi dưỡng, các học viên đủ điều kiện sẽ được Trường Đại học Tân Trào cấp chứng nhận hoàn thành chương trình bồi dưỡng theo quy định.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1/ Trung tâm Đào tạo kỹ năng và Bồi dưỡng nghiệp vụ:

     + Thông báo tuyển sinh, triệu tập học viên theo đúng thời gian và đối tượng quy định; tổ chức khai giảng, bế giảng và quản lý lớp học trong suốt quá trình lớp học diễn ra.

     + Tham mưu với Lãnh đạo trường điều chỉnh kịp thời các phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện.

     + Kết thúc mỗi khóa học tổng hợp báo cáo Lãnh đạo trường kết quả thực hiện theo quy định.

2/ Các đơn vị chức năng có liên quan:

     - Phòng Kế hoạch - Tài vụ: Phối hợp với Trung tâm thanh quyết toán kinh phí theo chức năng và nhiệm vụ.

     - Phòng Hành chính - Quản trị: Chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất phục vụ lớp bồi dưỡng theo kế hoạch, đảm bảo đủ thiết bị dạy học đáp ứng nhu cầu giảng dạy và  học tập của khóa bồi dưỡng.

     - Các đơn vị Khoa, Phòng, Ban, Trung tâm khác: Phối hợp với Trung tâm theo chức năng, nhiệm vụ và đề nghị thông báo tuyển sinh đến toàn thể cán bộ, nhân viên, học sinh và sinh viên trong đơn vị quản lý.

     Trong quá trình triển khai thực hiện, mọi ý kiến xin gửi về: Trung tâm Đào tạo kỹ năng và Bồi dưỡng nghiệp vụ, Trường Đại học Tân Trào, số điện thoại: 0273.890.556 Email: trungtamdtkn@gmail.com để được hướng dẫn, giải quyết kịp thời./.

 

Nơi nhận:

- Lãnh đạo trường;

 - Các đơn vị trong trường  (th/h);

-  Lưu VT, TTĐTKN&BDNV.

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

Nguyễn Khải Hoàn