Bài báo khoa học đăng trên kỷ yếu Hội thảo/Tạp chí trong nước
 

Chi tiết vui lòng xem tại đây