Thư mời viết bài đăng Tạp chí Khoa học Yersin, trường Đại học Yersin Đà Lạt