THÔNG BÁO TUYỂN SINH LỚP BỔ TÚC KIẾN THỨC CHO THÍ SINH DỰ THI CAO HỌC NGÀNH CHÍNH TRỊ HỌC NĂM 2015 (Đặt địa điểm tại Đại học Tân Trào, tỉnh Tuyên Quang)
 

 

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC

 XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

-----------------------

Số: 976 / XHNV-ĐT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

       Hà Nội, ngày  05 tháng 5 năm 2015

 

THÔNG BÁO TUYỂN SINH LỚP BỔ TÚC KIẾN THỨC

CHO THÍ SINH DỰ THI CAO HỌC NGÀNH CHÍNH TRỊ HỌC NĂM 2015

(Đặt địa điểm tại Đại học Tân Trào, tỉnh Tuyên Quang)

 

            Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội phối hợp với Trường Đại học Tân Trào, tỉnh Tuyên Quang tuyển sinh Lớp bổ túc kiến thức cho thí sinh dự thi cao học ngành Chính trị học năm 2015 chuyên ngành Chính trị học (Mã số: 60 31 02 01).

1. Đối tượng:

Những người có bằng tốt nghiệp đại học chính quy các ngành Báo chí, Công tác xã hội, Đông phương học, Khoa học quản lý, Lịch sử, Nhân học, Quốc tế học, Tâm lý học, Thông tin học, Triết học, Xã hội học, Luật học, Kinh tế (chuyên ngành Kinh tế chính trị), Kinh tế phát triển, Kinh tế quốc tế, Hành chính học, Giáo dục chính trị (hoặc Giáo dục công dân), Xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước.

2. Thời gian mở lớp: từ 16/5-30/7/2015

3. Chứng chỉ

Học viên hoàn thành chương trình học được cấp Chứng chỉ bổ túc kiến thức để dự thi cao học ngành Chính trị học ở Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.

4. Hồ sơ đăng ký học và học phí

            4.1. Hồ sơ

- 01 bản photo bằng tốt nghiệp đại học (có công chứng)

- 01 bản photo bảng điểm đại học (có công chứng)

- 02 ảnh 3x4

            - Đơn đăng ký theo học lớp bổ túc kiến thức (mẫu gửi kèm theo Thông báo này).

            4.2. Học phí

- Kinh phí đào tạo: 5.000.000đ

- Kinh phí phát sinh: 2.000.000đ

            5. Nhận hồ sơ

            5.1. Thời gian: Từ 4/5-15/5/2015

            5.2. Địa điểm: Trường Đại học Tân Trào, km6 xã Trung Môn, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang.

            6. Cán bộ tuyển sinh

6.1. Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn: ThS. Đặng Anh Dũng - điện thoại: 04.38588173 (CQ), 0989347922 (DĐ).

6.2. Trường Đại học Tân Trào: ThS. Đỗ Công Ba - điện thoại:  027. 3892012 (CQ), 0916549990 (DĐ).

 

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

Đã ký

 

 

PGS.TS. Nguyễn Văn Kim