Thông báo mời dự tập huấn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy