Kế hoạch tổ chức thi tuyển viên chức năm 2016
 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂN TRÀO
HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG
VIÊN CHỨC NĂM 2016

 

Số: 189 /KH-HĐTD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Tuyên Quang, ngày 09 tháng 10 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức thi tuyển viên chức năm 2016

 

Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức; Thông tư số 16/2012/TT-BNV ngày 28/12/2012 của Bộ Nội vụ ban hành quy chế thi tuyển, xét tuyển viên chức; Quy chế thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức và Nội quy kỳ thi tuyển, thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức;

Căn cứ Quyết định số 33/2013/QĐ-UBND ngày 20/12/2013 của UBND tỉnh Ban hành Quy định về phân cấp quản lý viên chức;

Căn cứ Quyết định số 607/QĐ-UBND ngày 09/6/2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức các cơ quan, đơn vị năm 2016;

Căn cứ Quyết định số 536/QĐ-ĐHTTr ngày 21/8/2017 của Trường Đại học Tân Trào về việc thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức Trường Đại học Tân Trào năm 2016;

Căn cứ Kế hoạch số 01/KH-BCĐ, ngày 17/7/2017 của Ban Chỉ đạo tuyển dụng viên chức năm 2016 tỉnh Tuyên Quang về tổ chức tuyển dụng viên chức năm 2016,

Để triển khai tổ chức thi tuyển viên chức năm 2016 đồng bộ và thống nhất, Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2016 xây dựng kế hoạch tổ chức thi tuyển như sau:

I. Thời gian, địa điểm tổ chức thi tuyển

1. Các môn thi chung

- Thời gian:

+ Từ 09 giờ, ngày 21/10/2017 thi trực tuyến trên máy vi tính môn Tin học.

+ Từ 13 giờ 30 phút, ngày 21/10/2017 thi trực tuyến trên máy vi tính môn Ngoại ngữ (Tiếng Anh).

+ Từ 08 giờ, ngày 22/10/2017 thi viết môn Kiến thức chung.

- Địa điểm: Trường Chính trị tỉnh Tuyên Quang.

2. Môn thi chuyên môn, nghiệp vụ

- Thời gian:

+ Từ 08 giờ 00 phút, ngày 24/10/2017 thi viết môn chuyên môn, nghiệp vụ đối với tất cả các thí sinh tham gia thi tuyển viên chức Trường Đại học Tân Trào.

+ Từ 13 giờ 30 phút ngày 24/10/2017 thi thực hành chuyên môn, nghiệp vụ các thí sinh tham gia thi tuyển các vị trí: Viên chức phụ trách công tác tuyển sinh; Viên chức phụ trách công tác quản lý hồ sơ học sinh, sinh viên; Viên chức phụ trách công tác Hợp tác Quốc tế; Kế toán viên; Viên chức phụ trách công tác  xây dựng cơ bản; Viên chức phụ trách thông tin, tin học; Viên chức phụ trách truyền thông báo chí.

+ Từ 08 giờ 00 phút, ngày 25/10/2017 thi thực hành môn chuyên môn, nghiệp vụ đối với các thí sinh thi tuyển vào vị trí giảng viên.

- Địa điểm: Trường Đại học Tân Trào, tỉnh Tuyên Quang.

II. Nội dung công việc

1. Lập danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi tuyển niêm yết công khai tại Nhà trường và đăng lên Cổng thông tin điện tử của tỉnh: Hoàn thành trước ngày 03/10/2017.

2. Thành lập Ban đề thi kỳ thi tuyển viên chức Trường Đại học Tân Trào năm 2016, Ban đề thi có trách nhiệm giúp Hội đồng tuyển dụng Nhà trường thực hiện biên soạn danh mục tài liệu ôn tập, xây dựng ngân hàng câu hỏi kèm đáp án (Ban đề thi thực hiện nhiệm vụ theo Điều 3 Thông tư số 16/2012/TT-BNV ngày 28/12/2012): Hoàn thành biên soạn tài liệu trước ngày 08/10/2017; hoàn thành ngân hàng câu hỏi kèm đáp án trước ngày 19/10/2017.

3. Đăng tải danh mục tài liệu ôn tập lên Website của Nhà trường và Cổng thông tin điện tử tỉnh: Hoàn thành trước ngày 10/10/2017.

4. Thành lập Ban phách để làm phách theo quy định, Ban phách thực hiện nhiệm vụ theo Điều 5 Thông tư số 16/2012/TT-BNV ngày 28/12/2012: Hoàn thành trước ngày 20/10/2017.

- Ban phách bắt đầu làm việc từ 08 giờ 00 phút ngày 23/10/2017.

5. Thành lập Tổ in sao đề thi thực hiện theo quy định: Hoàn thành trước ngày 20/10/2017.

- Tổ in sao đề bắt đầu làm việc từ 20 giờ 00 phút ngày 23/10/2017 tại Phòng  số 03, 04 và 05 - tầng 2 Nhà Y tế Trường Đại học Tân Trào.

6. Thành lập Ban coi thi theo quy định, Ban coi thi thực hiện nhiệm vụ theo Điều 4 Thông tư số 16/2012/TT-BNV ngày 28/12/2012: Hoàn thành trước ngày 20/10/2017.

- Ban coi thi bắt đầu làm việc từ 07 giờ 30 phút ngày 24/10/2017 tại Phòng họp 204, Nhà C, Trường Đại học Tân Trào.

7. Thành lập Ban chấm thi theo quy định, Ban chấm thi thực hiện nhiệm vụ theo Điều 6 Thông tư số 16/2012/TT-BNV ngày 28/12/2012: Hoàn thành trước ngày 23/10/2017.

- Ban chấm thi bắt đầu làm việc từ 07 giờ 30 phút ngày 25/10/2017 tại Phòng họp 204, Nhà C, Trường Đại học Tân Trào.

8. Hoàn thành thi tuyển viên chức trong năm 2017

(Có biểu chi tiết kế hoạch thi tuyển kèm theo)

III. Tổ chức thực hiện

1. Trường Đại học Tân Trào

1.1. Hội đồng thi tuyển viên chức Trường Đại học Tân Trào:

- Thành lập Ban đề thi, Ban phách, Tổ in sao đề thi, Ban coi thi, Ban chấm thi, Ban phúc khảo môn chuyên môn, nghiệp vụ (nếu có đơn phúc khảo); ban hành văn bản đề nghị các đơn vị, cá nhân phối hợp thực hiện việc tuyển dụng viên chức năm 2016.

- Thực hiện nhiệm vụ theo Khoản 3 Điều 6 Nghị định 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012.

1.2. Phòng Tổ chức - Chính trị:  

- Tham mưu cho Lãnh đạo trường, Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng viên chức thực hiện các nội dung công việc theo quy định; liên hệ với Phòng PA 83 Công an tỉnh, để cử cán bộ phối hợp bảo đảm an toàn cho kỳ thi; mời Đoàn Giám sát tuyển dụng viên chức tỉnh tham gia giám sát công tác thi tuyển viên chức của Nhà trường đảm bảo thực hiện đúng quy định.

- Phối hợp với các đơn vị công tác có liên quan trong và ngoài nhà trường theo chức năng, nhiệm vụ.

1.3. Trung tâm Thông tin - Thư viện: Chỉ đạo Bộ phận Thông tin - Truyền thông của đơn vị đăng tải các thông tin về việc tuyển dụng viên chức lên Website Trường Đại học Tân Trào.

1.4. Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng: Xây dựng kế hoạch chuẩn bị các điều kiện phục vụ cho công tác thi tuyển như: Giấy thi, giấy nháp và các trang thiết bị cần thiết khác để phục vụ thi môn chuyên môn, nghiệp vụ.

1.5. Phòng Hành chính - Quản trị: Chuẩn bị các điều kiện cơ sở vật chất như: 12 phòng thi, giấy thi, giấy nháp và các trang thiết bị cần thiết khác để phục vụ thi môn chuyên môn, nghiệp vụ, cụ thể:

- Ngày 24/10/2017:

+ Buổi sáng ngày 24/10/2017 chuẩn bị 02 phòng thi lý thuyết môn chuyên môn, nghiệp vụ.

+ Buổi chiều ngày 24/10/2017 chuẩn bị 05 phòng thi thực hành môn chuyên môn, nghiệp vụ.

 - Ngày 25/10/2017: Chuẩn bị 12 phòng thi.

- Ngày 26/10/2017: Chuẩn bị 03 phòng thi.

- Chuẩn bị 02 hòm sắt có khóa để lưu giữ bài thi và đầu phách; bố trí bảo vệ 24/24 phòng số 03 tầng 2 Nhà Y tế Trường Đại học Tân Trào từ ngày 23/10/2017 đến hết ngày 27/10/2017.

- Bàn giao các phòng thi cho Thư ký Hội đồng tuyển dụng (bà Cái Thị Lan Hương) vào 15 giờ 00 phút ngày 23/10/2017.

1.6. Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ: Chuẩn bị phòng máy tính phục vụ cho thi thực hành môn chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành.

1.7. Các đơn vị khoa, bộ môn, trung tâm:

-  Khoa Giáo dục Tiểu học chuẩn bị 15 sinh viên để phục vụ thi tuyển các vị trí: Giảng viên dạy môn Toán, Giảng viên dạy môn Ngữ văn.

- Khoa Giáo dục Mầm non chuẩn bị 15 sinh viên để phục vụ thi tuyển các vị trí: Giảng viên dạy môn Giáo dục mầm non.

- Khoa Khoa học cơ bản chuẩn bị 30 sinh viên để phục vụ thi tuyển các vị trí: Giảng viên dạy môn Toán; Giảng viên dạy môn tin học; Giảng viên dạy môn Tiếng Anh.

- Khoa Nông - Lâm - Ngư nghiệp chuẩn bị 15 sinh viên để phục vụ thi tuyển vị trí Giảng viên dạy môn Khoa học môi trường.

- Khoa Kinh tế và quản trị kinh doanh chuẩn bị 15 sinh viên để phục vụ thi tuyển các vị trí: Giảng viên dạy Kinh tế, Giảng viên dạy Tài chính - Ngân hàng, Giảng viên dạy Quản trị kinh doanh.

- Khoa Văn hóa - Du lịch chuẩn bị 10 sinh viên để phục vụ thi tuyển các vị trí: Giảng viên dạy môn Mỹ thuật.

- Bộ môn Lý luận chính trị chuẩn bị 15 sinh viên để phục vụ thi tuyển các vị trí: Giảng viên dạy môn Hành chính học.

- Bộ môn Tâm lý - Giáo dục chuẩn bị 15 sinh viên để phục vụ thi tuyển các vị trí: Giảng viên dạy môn Tâm lý giáo dục.

- Trung tâm Thể dục thể thao chuẩn bị các điều kiện: bãi tập, bố trí 15 sinh viên để phục vụ thi tuyển vị trí Giảng viên dạy Giáo dục thể chất.

2. Các cơ quan, đơn vị phối hợp

2.1. Các sở, ban ngành cấp tỉnh: Sở Ngoại vụ, Sở Tài chính, Sở Xây dựng tham gia biên soạn danh mục tài liệu ôn tập, biên soạn ngân hàng câu hỏi kèm đáp án môn thi chuyên môn, nghiệp vụ và tham gia một số nội dung khác khi nhà trường đề nghị.

2.2. Phòng PA83 - Công an tỉnh: Cử cán bộ tham gia bảo vệ đảm bảo an toàn cho công tác thi tuyển viên chức. (Có giấy mời riêng)

2.3. Đoàn Giám sát tuyển dụng VC tỉnh: Cử cán bộ tham gia giám sát công tác thi tuyển viên chức theo quy định. (Có giấy mời riêng)

 

Nơi nhận:

- BCĐ tuyển dụng VC tỉnh (b/c);

- Sở Nội vụ;

- Đoàn Giám sát TD tỉnh;

- Lãnh đạo trường;

- Các Thành viên HĐTD;

- Ban đề thi, Ban phách, Tổ in sao đề thi, Ban coi thi,
Ban chấm thi;

- Các đơn vị có liên quan;

- Lưu: VT, HĐTD.

TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂN TRÀO

TS. Nguyễn Khải Hoàn