Quy chế chỉnh sửa, bổ sung 2018
 

Các quy chế hoạt động của Trường Đại học Tân Trào (chỉnh sửa, bổ sung 2018) đã được hoàn thiện dự thảo (và đã có chỉnh sửa thêm theo đề nghị). Đề nghị các tổ chức, cá nhân trong nhà trường nghiên cứu và gửi ý kiến về phòng Tổ chức - Chính trị, Kế hoạch - Tài vụ trước ngày 24/1/2018.

Chi tiết vui lòng xem tại file đính kèm: