Kế hoạch tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ chỉ đạo Đoàn thực tập chính quy năm học 2017 - 2018
 

UBND TỈNH TUYÊN QUANG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂN TRÀO

Số: 12/KH-ĐHTTr

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tuyên Quang, ngày 16 tháng 01 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

Tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ chỉ đạo Đoàn thực tập chính quy

năm học 2017 - 2018

 

Căn cứ Quyết định số 36/KH-ĐHTTr ngày 15/01/2018 về việc ban hành quy định thực tập đối với khối ngành sư phạm của Hiệu trưởng trường Đại học Tân Trào về thực tập chính quy năm học 2017-2018;

Căn cứ Quyết định số 37/QĐ-ĐHTTr ngày 15/01/2018 về việc ban hành quy định thực tập đối với khối ngành ngoài sư phạm của Hiệu trưởng Trường Đại học Tân Trào về việc tổ chức thực tập hệ chính quy năm học 2017-2018;

Căn cứ thực tế công tác của các đơn vị trong nhà trường,

Trường Đại học Tân Trào xây dựng Kế hoạch tập huấn công tác Thực tập và TT sư phạm (TTSP) cho cán bộ giảng viên làm Trưởng đoàn; các sinh viên làm Phó trưởng đoàn các đoàn TT, TTSP  năm học 2017 - 2018 như sau:

I. Mục đích, yêu cầu

1. Mục đích

- Tập huấn cho các Trưởng đoàn, Phó trưởng đoàn TT là giảng viên, sinh viên các kỹ năng quản lý, hoạt động nhóm, giao tiếp, ứng xử..., để tham gia quản lý giáo sinh, sinh viên trong đoàn thực tập và chủ động  phối hợp với các cơ sở TTSP và ngoài sư phạm trong quá trình thực tập.

- Phổ biến quy chế thực tập sư phạm, kinh nghiệm thực tế của các Trưởng đoàn TTSP đã có nhiều năm kinh nghiệm.

- Hướng dẫn các kỹ năng, nội dung công việc trong quá trình thực tập tại các cơ sở thực tập.

- Hướng dẫn chi kinh phí, thủ tục thanh quyết toán cho công tác TT.

- Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật trong toàn đợt TT.

2. Yêu cầu

- Đối với thực tập sư phạm:

+ Nội dung tập huấn phải thiết thực, bám sát thực tế giáo dục của các cơ sở TTSP.

+ Sau đợt tập huấn, giảng viên, sinh viên có khả năng quản lý đoàn TTSP, biết phối hợp với ban chỉ đạo TTSP cấp trường và với ban chỉ đạo TTSP tại các cơ sở TTSP hoàn thành tốt Kế hoạch TTSP tốt nghiệp năm học 2017-2018. 

+ Trưởng, Phó các đoàn thực tập phải nắm vững các quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo về chương trình giáo dục phổ thông, tiểu học, mầm non; cách đánh giá cho điểm, tính điểm, thực tế bài giảng; thành thạo trong vịêc sử dụng các phần mềm tin học, các phương tiện công nghệ thông tin hỗ trợ dạy học để từ đó giúp đỡ các giáo sinh TTSP trong suốt quá trình thực tập.

- Đối với thực tập ngoài sư phạm.

+ Nghiêm chỉnh chấp hành đúng giờ giấc, nội quy, công việc được giao và sự chỉ đạo của cán bộ hướng dẫn tại cơ sở thực tập.

+ Tuân thủ các bước triển khai theo đề cương thực tập. Ghi chép đầy đủ thông tin, số liệu, nội dung công việc để phục vụ cho quá trình viết Báo cáo thực tập tốt nghiệp.

+ Xử lý số liệu, thông tin phục vụ cho viết Báo cáo thực tập tốt nghiệp thông qua sự chỉ dẫn, góp ý của giảng viên hướng dẫn; in ấn, đóng quyển đúng thời gian quy định.

II. Kế hoạch chi tiết

1. Khai mạc

- Thời gian:  7h30' ngày 25 tháng  01 năm 2018

- Địa điểm: Hội trường lớn trường ĐH Tân Trào

- Thành phần tham dự: Lãnh đạo trường

- Đại diện Lãnh đạo đơn vị Phòng, Khoa, Trung tâm;

- Ban Thường vụ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh nhà trường;

- Trưởng, Phó đoàn TT, TTSP và 10 sv/đoàn.

2. Nội dung, thời gian tập huấn

Ngày

Giờ

Nội dung

Thực hiện

sáng

25/01

7h30

Khai mạc

Đ/c Trịnh Phi Hiệp

7h40 - 8h00

- Phổ biến chung về công tác TT, TTSP, Kế hoạch chi tiết TTSP, Quy chế  TTSP.

- Đ/c Nguyễn Khải Hoàn;

- Đ/c Trần Vũ Phương

- Đ/c Trịnh Phi Hiệp

8h00 - 8h30

- Công tác chính trị - tư tưởng;

- Công tác Thi đua - Khen thưởng, Kỷ luật

Phòng Tổ chức - Chính trị

8h30 - 9h00

- Công tác tổ chức quản lý sinh viên

- Phòng Quản lý sinh viên

9h00 - 10h00

- Hướng dẫn làm bài tập thực hành nghiên cứu Tâm lý - Giáo dục;

- Hướng dẫn làm Báo cáo thu hoạch

- Bộ môn Tâm lý - Giáo dục

10h00-11h00

- Hướng dẫn TTSP tốt nghiệp, TTSP ngắn hạn hệ ĐH, Cao đẳng.

- Đ/c Trịnh Phi Hiệp – Phòng Đào Tạo

Chiều

 25/01

 

14h00-14h30

- Hướng dẫn làm các biểu mẫu, hồ sơ TTSP

- Đ/c Trịnh Phi Hiệp.

14h30–15h00

- Nâng cao năng lực ra đề kiểm tra định kì – theo Thông tư số 22/2016/TT-BGDĐT

Đ/c Bùi Ánh Tuyết – Phó Trưởng khoa GDTH

15h00-15h30

- Hướng dẫn các nội dung công việc trong quá trình thực tập của ĐH Văn (Văn – Truyền thông) và ĐH Vật lý (Vật lý – Môi trường

Đ/c Nguyễn Thị Bích Hường – P. Trưởng khoa Khoa học cơ bản

15h30- 16h00

- Hướng dẫn các nội dung công việc trong quá trình Thực tập của ĐH KHMT và QLĐĐ.

Đ/c Nguyễn Thị Hải – Trưởng khoa Nông lâm

16h00-16h30

- Hướng dẫn các nội dung công việc trong quá trình Thực tập của CĐ Kế toán K2.

Đ/c Nguyễn Thị Bắc – Trưởng khoa KT&QTKD

      

III. Tổ chức thực hiện

- Phòng Đào tạo: Chủ trì và phối hợp với các đơn vị trong Nhà trường triển khai thực hiện các nội dung công việc đảm bảo công tác tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ TT, TTSP diễn ra đúng kế hoạch và biên chế năm học. Phối hợp với Phòng Kế hoạch tài vụ hướng dẫn kinh phí cho công tác thực tập.

- Phòng Quản lý sinh viên: Tập huấn công tác quản lý sinh viên cho các Trưởng, Phó đoàn là sinh viên theo đúng kế hoạch.

- Phòng Tổ chức - Chính trị: Phối hợp với các đơn vị có liên quan làm tốt công tác tư tưởng chính trị, hướng dẫn thực hiện công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật cho các Trưởng, Phó đoàn là học sinh, sinh viên.

- Phòng Hành chính: Chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất cho đợt tập huấn thực tập.

- Phòng Kế hoạch - Tài vụ: Chủ trì hướng dẫn chi kinh phí, thủ tục thanh quyết toán cho công tác TT và TTSP.

- Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ: Phụ trách hỗ trợ kỹ thuật, phục vụ máy tính, máy chiếu cho các buổi tập huấn theo yêu cầu của các báo cáo viên

- Bộ môn Tâm lý - Giáo dục: Hướng dẫn các Trưởng, Phó đoàn là sinh viên làm bài tập nghiên cứu Tâm lý - Giáo dục và báo cáo thu hoạch cho TTSP.

- Các Khoa: Chịu trách nhiệm thông báo tới giảng viên, sinh viên là Trưởng đoàn, Phó trưởng đoàn TT, TTSP. Chuẩn bị các nội dung tập huấn theo đúng kế hoạch để phối hợp chỉ đạo công tác thực tập của trường.

Nhà trường yêu cầu các đơn vị nghiêm túc triển khai phối hợp thực hiện kế hoạch này./.

Nơi nhận:

- Lãnh đạo trường (B/c),

- Các đơn vị (t/h);

- Lưu VT, ĐT.

 

 

KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

 

 

TS. Nguyễn Khải Hoàn