BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂN TRÀO

 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG PHỤ TRÁCH, ĐIỀU HÀNH

TS. VŨ QUỲNH LOAN

 

+ Ngạch viên chức: Giảng viên chính

+ Lý luận chính trị: Cao cấp

+ Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ

+ Email: loanvantq@gmail.com

 

Nhiệm vụ: 

a) Lãnh đạo, chỉ đạo và quản lý, điều hành hoạt động chung của Trường Đại học Tân Trào;

b) Ký các văn bản trình UBND tỉnh, các cơ quan cấp trên và các văn bản của Trường thuộc các lĩnh vực theo thẩm quyền của Trường; uỷ quyền cho Phó Hiệu trưởng ký văn bản thuộc nhiệm vụ được phân công phụ trách;

c) Trực tiếp chỉ đạo điều hành công tác tổ chức cán bộ, công tác đào tạo và truyền thông, thanh tra pháp chế, khảo thí và đảm bảo chất lượng; chỉ đạo thực  hiện các quy định về phòng, chống tham nhũng, lãng phí;

d) Theo dõi và chỉ đạo các đơn vị: Phòng Tổ chức - Chính trị; Phòng Đào tạo; Phòng Thanh tra - Pháp chế; Phòng Khảo thí - Đảm bảo chất lượng; Phòng Quản lý sinh viên; Khoa Y - Dược; Khoa Khoa học cơ bản; Khoa Giáo dục Tiểu học - Mầm non; Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ; Trung tâm Thể dục - Thể thao; Trung tâm Thực nghiệm, thực hành và Chuyển giao khoa học công nghệ; Trung tâm Bồi dưỡng và Phát triển nghề nghiệp; Trung tâm Thông tin - Thư viện; Phòng Khám đa khoa; Trường Phổ thông Tuyên Quang;

đ) Là Chủ tài khoản của Trường;

e) Sinh hoạt chuyên môn tại Khoa Giáo dục Tiểu học - Mầm non.

 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

TS. PHẠM DUY HƯNG

 

+ Ngạch viên chức: Giảng viên chính

+ Lý luận chính trị: Cao cấp

+ Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ

+ Email:

Nhiệm vụ: 

a) Giúp Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường trực tiếp chỉ đạo và điều hành công tác tài chính, xây dựng cơ bản, hành chính, quản trị, cơ sở vật chất, công tác chuyển đổi số, quản lý khoa học và hợp tác quốc tế;

b) Ký các văn bản phối hợp, hướng dẫn, báo cáo và các văn bản khác về thực hiện chuyên môn, nghiệp vụ thuộc lĩnh vực công tác được Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường phân công trực tiếp phụ trách, chỉ đạo;
c) Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường phân công;
d) Trực tiếp phụ trách các đơn vị: Phòng Kế hoạch - Tài vụ; Phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế; Phòng Hành chính - Quản trị; Khoa Kinh tế và Quản trị kinh doanh; Khoa Văn hóa - Du lịch; Khoa Tâm lý giáo dục và Công tác xã hội; Khoa Nông - Lâm - Ngư nghiệp; Bộ môn Lý luận chính trị;
đ) Sinh hoạt chuyên môn tại Khoa Kinh tế và Quản trị kinh doanh.

Tin tức

Thông báo

Tài nguyên