Đại hội Công đoàn bộ phận Trung tâm Thể dục Thể thao

Ngày 05/9/2018, Trung tâm Thể dục Thể thao tổ chức Đại hội Công đoàn bộ phận nhiệm kỳ 2018 – 2023.