Khoa Kinh tế và Quản trị Kinh doanh được thành lập theo quyết định số 1332/QĐ-TCCT ngày 02/12/2011 của Hiệu Trưởng Trường Cao đẳng Tuyên Quang nay là Đại học Tân Trào, thực hiện chức năng giảng dạy các môn học thuộc lĩnh vực kinh tế và quản trị kinh doanh hệ Cao đẳng, Đại học theo kế hoạch đào tạo của trường, gắn với chương trình đào tạo và chuẩn đầu ra của từng chuyên ngành (kế toán, kinh tế nông nghiệp, quản trị kinh doanh…); nghiên cứu khoa học ứng dụng vào sản xuất kinh doanh và đời sống xã hội.

Nhiệm vụ:

1. Tổ chức thực hiện đào tạo và hoạt động giáo dục khác theo chương trình, kế hoạch của nhà trường về lĩnh vực kinh tế và quản trị kinh doanh.

2. Tham mưu với lãnh đạo Nhà trường về mở mã ngành đào tạo thuộc chuyên môn của Khoa phù hợp với năng lực của Trường và nhu cầu xã hội trong từng giai đoạn.

3. Tổ chức hoạt động nghiên cứu khoa học lĩnh vực kinh tế, xã hội; chủ động khai thác các dự án hợp tác, gắn đào tạo với nghiên cứu khoa học.

4. Tổ chức biên soạn chương trình, giáo trình môn học, tài liệu giảng dạy các học phần cơ sở và chuyên môn. Tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập; đề xuất xây dựng kế hoạch bổ sung thiết bị giảng dạy, thực hành, thực tập và thực nghiệm khoa học thuộc lĩnh vực chuyên môn được giao.

5. Dịch vụ đào tạo, tập huấn, tư vấn về lĩnh vực kinh tế và quản trị kinh doanh cho các tổ chức, cá nhân ngoài nhà trường có nhu cầu. 

6. Quản lý tài sản, cơ sở vật chất, trang thiết bị, nguyên vật liệu dạy học và làm việc thuộc phạm vi khoa quản lý. Bảo trì thiết bị dạy học, thiết bị thí nghiệm, thực hành, thực tập và thực nghiệm khoa học.

7. Phối hợp phòng Đào tạo - NCKH của Trường xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện việc đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên và cán bộ, nhân viên thuộc khoa.

8. Tham mưu triển khai các hoạt động gắn thực hành, thực tập với sản xuất kinh doanh.

9. Đề nghị xét cấp học bổng, trợ cấp xã hội, miễn giảm học phí, khen thưởng-kỷ luật đối với học sinh, sinh viên thuộc khoa.

10. Quản lý cán bộ, giảng viên, nhân viên và học sinh, sinh viên thuộc khoa về các mặt học tập, rèn luyện và tu dưỡng theo đúng Quy chế đánh giá rèn luyện học sinh, sinh viên và các Quy chế khác của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

11. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.

Danh sách cán bộ, giảng viên:

Họ và tên: Đinh Thị Lan

Chức vụ: Giảng viên, Phó trưởng khoa (Phụ trách)

Điện thoại:0987.423.415

Email: landtl17a.hua@gmail.com

Họ và Tên: Đỗ Thị Mỹ Huyền
Chức vụ: Giảng viên
Điện thoại: 0975 295 459
Email: dothimyhuyen@gmail.com

Họ và tên: Vũ Lê Hoàng Tùng
Chức vụ: Giảng viên
Điện thoại: 0912.529.925
Email: vulehoangtung@gmail.com

Họ và tên: Trần Nguyễn Thu Trang
Chức vụ: Giảng viên
Điện thoại: 0988114413
Email: trang.tnt.cdtq@gmail.com

Họ và tên: Nguyễn Thị Kim Ngân
Chức vụ: Giảng viên
Điện thoại: 0988.798.307
Email: ngankim30788@gmail.com

Họ và tên: Phạm Trung Nghĩa
Chức vụ: Giảng viên
Điện thoại:0943.301.678
Email: phamnghiatc@gmail.com

Họ và tên: Trần Thảo Nguyên
Chức vụ: Giảng viên - Trợ lý khoa
Điện thoại: 0974.864.888
Email: thaonguyentuyenquang@gmail.com

Họ và Tên: Trần Thị Diên
Chức vụ: Giảng viên
Điện thoại: 0987.578. 358
Email: tranthidien1979@yahoo.com

Họ và tên: Hoàng Anh Đào
Chức vụ: Giảng viên
Điện thoại: 0979477846
Email:hoanganhdaok47ftu@gmail.com

Họ và tên: Nguyễn Hoàng Nguyên
Chức vụ: Giảng viên
Điện thoại:
0978.557.189
Email: hoangnguyen19121990@gmail.com
Họ và tên: Phạm Thanh Trà
Chức vụ: Giảng viên
Điện thoại: 0967654082
Email:Phamtra88@gmail.com

 

Tin tức

Thông báo

Tài nguyên