DANH MỤC CÁC BIỂU MẪU KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

Mẫu

Tên loại

Mẫu 01

Phiếu đề xuất đề tài KHCN cấp cơ sở (dành cho CBGV)

Mẫu 02

Phiếu đề xuất đề tài KHCN cấp cơ sở (dành cho  sinh viên)

Mẫu 03

Thuyết minh đề tài KHCN cấp cơ sở (dành cho CBGV)

Mẫu 04

Thuyết minh đề tài KHCN  cấp cơ sở (trang bìa)

Mẫu 05

Thuyết minh đề tài KHCN  cấp cơ sở (trang bìa phụ)

Mẫu 06

Thuyết minh đề tài KHCN của sinh viên (trang bìa phụ)

Mẫu 07

Thuyết minh đề tài KHCN của sinh viên (trang bìa)

Mẫu 08

Thuyết minh đề tài KHCN của sinh viên

Mẫu 09

Phiếu đánh giá thuyết minh đề tài KHCN cấp cơ sở

Mẫu 10

Báo cáo tiến độ thực hiện đề tài KHCN cấp cơ sở

Mẫu 11

Hướng dẫn trình bày báo cáo tổng kết đề tài KHCN cấp cơ sở

Mẫu 12

Báo cáo tổng kết đề tài KHCN cấp cơ sở (dành cho CBGV trang bìa)

Mẫu 13

Báo cáo tổng kết đề tài KHCN cấp cơ sở (dành cho SV trang bìa)

Mẫu 14

Báo cáo tổng kết đề tài KHCN cấp cơ sở (dành cho CBGV trang bìa phụ)

Mẫu 15

Báo cáo tổng kết đề tài KHCN cấp cơ sở (dành cho SV trang bìa phụ)

Mẫu 16

Phiếu đánh giá nghiệm thu kết quả đề tài

Mẫu 17

Phiếu đánh giá nghiệm thu đề tài KHCN của sinh viên

Mẫu 18

Phiếu đăng ký biên soạn giáo trình/tài liệu

Mẫu 19

Đề cương biên soạn giáo trình/tài liệu

Mẫu 20

Đề cương biên soạn giáo trình/tài liệu (trang bìa)

Mẫu 21

Đề cương biên soạn giáo trình/tài liệu (trang bìa phụ)

Mẫu 22

Phiếu đánh giá đề cương biên soạn giáo trình/TLTK

Mẫu 23

Bìa giáo trình/tài liệu

Mẫu 24

Bìa phụ giáo trình/tài liệu

Mẫu 25

Phiếu đánh giá nghiệm thu giáo trình/tài liệu

Mẫu 26

Bản giải trình hoàn thiện đề tài/TLTK sau đánh giá, nghiệm thu

Mẫu 27

Đơn đề nghị thay đổi thực hiện đề tài/TLTK

Mẫu 28

Bản nhận xét/phản biện kết quả thực hiện đề tài NCKH

Mẫu 29

Bản nhận xét/phản biện giáo trình/TLTK

Mẫu 30

Bản nhận xét/phản biện thuyết minh đề tài NCKH

Mẫu 31

Bản nhận xét/phản biện đề cương giáo trình/TLTK

Mẫu  32

Báo cáo tiến dộ thực hiện đề tài NCKH sinh viên

Mẫu 33

Biên bản kiểm tra tiến độ thực hiện nhiệm vụ NCKH

 

Tin tức

Thông báo

Tài nguyên