DANH MỤC CÁC BIỂU MẪU KHCN

Mẫu

Tên loại

Mẫu 01

Phiếu đề xuất đề tài KHCN cấp cơ sở (dành cho CBGV)

Mẫu 02

Phiếu đề xuất đề tài KHCN cấp cơ sở (dành cho  sinh viên)

Mẫu 03

Thuyết minh đề tài KHCN cấp cơ sở (dành cho CBGV)

Mẫu 04

Thuyết minh đề tài KHCN  cấp cơ sở (trang bìa)

Mẫu 04a Thuyết minh đề tài KHCN trang bìa phụ (dành cho CBGV)

Mẫu 05

Thuyết minh đề tài KHCN của sinh viên (trang bìa)

Mẫu 05a Thuyết mình đề tài KHCN trang bìa phụ (dành cho sinh viên)

Mẫu 06

Thuyết minh đề tài KHCN của sinh viên

Mẫu 07

Phiếu đánh giá thuyết minh đề tài KHCN cấp cơ sở

Mẫu 08

Báo cáo tiến độ thực hiện đề tài KHCN cấp cơ sở

Mẫu 09

Hướng dẫn trình bày báo cáo tổng kết đề tài KHCN cấp cơ sở

Mẫu 10

Báo cáo tổng kết đề tài KHCN cấp cơ sở (trang bìa)

Mẫu 11

Báo cáo tổng kết đề tài KHCN cấp cơ sở (trang bìa phụ)

Mẫu 12

Phiếu đánh giá kết quả đề tài KHCN cấp cơ sở

Mẫu 13

Phiếu đánh giá nghiệm thu đề tài KHCN của sinh viên

Mẫu 14

Phiếu đăng ký biên soạn giáo trình/tài liệu

Mẫu 15

Đề cương biên soạn giáo trình/tài liệu

Mẫu 16

Đề cương biên soạn giáo trình/tài liệu (trang bìa)

Mẫu 17

Phiếu đánh giá đề cương biên soạn giáo trình/tài liệu

Mẫu 18

Bìa giáo trình/tài liệu

Mẫu 19

Phiếu đánh giá giáo trình/tài liệu

Mẫu 20

Bản giải trình hoàn thiện hồ sơ sau nghiệm thu

Mẫu 21

Phiếu đề nghị thay đổi trong quá trình thực hiện đề tài KHCN

Mẫu 22

Bản nhận xét/phản biện kết quả thực hiện đề tài/tài liệu

Mẫu 23 Nhận xét, Phản biện thuyết minh đề tài
Mẫu 24 Mẫu nhận xét, phản biện đề cương TLTK

Tin tức

Thông báo

Tài nguyên