QUY ĐỊNH QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ

Quy định Quản lý hoạt động Khoa học và Công nghệ dành cho Giảng viên
Quy định Quản lý hoạt động nghiên cứu Khoa học dành cho Sinh viên
Quyết định về việc biên soạn, lựa chọn, thẩm định, duyệt và sử dụng giáo trình, bài giảng, tài liệu tham khảo của Trường Đại học Tân Trào

DANH MỤC CÁC BIỂU MẪU KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

Mẫu

Dành cho Giảng viên

Dành cho Sinh viên

Mẫu 01

Phiếu đề xuất đề tài KHCN cấp cơ sở

 Phiếu đề xuất đề tài NCKH của sinh viên

Mẫu 02

Thuyết minh đề tài KHCN cấp cơ sở

Thuyết minh đề tài NCKH của sinh viên

Mẫu 03

Thuyết minh đề tài KHCN cấp cơ sở
(trang bìa chính)

Thông tin về sinh viên chịu trách nhiệm chính

Mẫu 04

Thuyết minh đề tài KHCN cấp cơ sở
(trang bìa phụ)

Phiếu đánh giá thuyết minh đề tài NCKH của sinh viên

Mẫu 05

Phiếu đánh giá thuyết minh đề tài KHCN
cấp cơ sở
Biên bản họp hội đồng duyệt thuyết minh

Mẫu 06

Báo cáo tiến độ thực hiện đề tài KHCN
cấp cơ sở

Danh mục đề tài NCKH của sinh viên

Mẫu 07

Hướng dẫn trình bày báo cáo tổng kết đề tài KHCN cấp cơ sở

Phiếu đánh giá đề tài NCKH của sinh viên

Mẫu 08

Báo cáo tổng kết đề tài KHCN cấp cơ sở
(trang bìa chính)

Biên bản họp hội đồng đánh giá đề tài NCKH của sinh viên

Mẫu 09

Báo cáo tổng kết đề tài KHCN cấp cơ sở
(trang bìa phụ)

Thông tin kết quả nghiên cứu của đề tài

Mẫu 10

Phiếu đánh giá kết quả đề tài KHCN
cấp cơ sở

Trang bìa và bìa phụ của thuyết minh đề tài

Mẫu 11

Phiếu đăng ký biên soạn giáo trình/tài liệu

Báo cáo tiến độ thực hiện đề tài NCKH sinh viên

Mẫu 12

Đề cương biên soạn giáo trình/tài liệu

Mẫu trang bìa và bìa phụ báo cáo tổng kết đề tài NCKH sinh viên

Mẫu 13

Đề cương biên soạn giáo trình/tài liệu
(trang bìa chính)
Đơn xin dừng thực hiện hoặc thay đổi, điều chỉnh thực hiện đề tài

Mẫu 14

Đề cương biên soạn giáo trình/tài liệu
(trang bìa phụ)

Bản nhận xét/ phản biện thuyết minh đề tài NCKH sinh viên

Mẫu 15

Phiếu đánh giá đề cương biên soạn giáo trình/tài liệu Bản nhận xét/ phản biện kết quả thực hiện đề tài NCKH sinh viên

Mẫu 16

Bìa giáo trình/tài liệu (bìa chính) Hướng dẫn trình bày báo cáo tổng kết đề tài

Mẫu 17

Bìa giáo trình/tài liệu (bìa phụ)  

Mẫu 18

Phiếu đánh giá giáo trình/tài liệu  

Mẫu 19

Bản giải trình hoàn thiện hồ sơ sau nghiệm thu  

Mẫu 20

Phiếu đề nghị thay đổi trong quá trình
thực hiện đề tài KHCN
 

Mẫu 21

Bản nhận xét/phản biện kết quả thực hiện
đề tài/tài liệu/
 

Mẫu 22

Bản nhận xét/phản biện thuyết minh đề tài  

Mẫu 23

Bản nhận xét/phản biện GT/SCK/TLTK  

Mẫu 24

Bản nhận xét/phản biện đề cương GT/SCK/TLTK  

Mẫu 25

Biên bản kiểm tra tiến độ thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học khoa/bộ môn  

Mẫu 26

Tổng hợp kết quả kiểm tra tiến độ thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học khoa  

 

 

Tin tức

Thông báo

Tài nguyên