Phòng Quản lý sinh viên được thành lập theo Quyết định số 2011/QĐ-ĐHTTr ngày 22/10/2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tân Trào trên cơ sở sáp nhập Phòng Công tác học sinh, sinh viên (HSSV) với Ban quản lý khu nội trú. Đơn vị chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của lãnh đạo nhà trường.

Tổ chức và hoạt động của Phòng Quản lý sinh viên thực hiện theo Quy chế HSSV, Quy chế công tác nội trú, Quy chế công tác ngoại trú HSSV trong các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy do Bộ GD&ĐT ban hành; Quy chế tổ chức, hoạt động Ban quản lý khu nội trú, Quy chế tổ chức, hoạt động Phòng Công tác học sinh, sinh viên do Hiệu trưởng Trường Đại học Tân Trào ban hành. Cơ cấu tổ chức của phòng do Hiệu trưởng quyết định, bao gồm: Trưởng phòng, phó trưởng phòng và các cán bộ, nhân viên.

 Phòng có 02 bộ phận: Bộ phận Công tác HSSV và bộ phận Quản lý nội trú.

- Địa chỉ liên hệ: Phòng 311, Nhà A,Trường Đại học Tân Trào.

- Điện thoại: Bộ phận công tác HSSV: (0273) 890.227

                       Bộ phận Quản lý khu nội trú: (0273) 890.003

- Email: phongqlsv.dhttr@gmail.com

I. CHỨC NĂNG

Tham mưu cho Hiệu trưởng trong việc tổ chức, triển khai thực hiện Công tác quản lý học sinh, sinh viên; công tác tổ chức, quản lý nội trú về các mặt đời sống vật chất và tinh thần, học tập và sinh hoạt của học sinh, sinh viên.

II. NHIỆM VỤ

1. Bộ phận Công tác HSSV

a. Tổ chức tiếp nhận thí sinh trúng tuyển vào học theo quy định của Bộ GD&ĐT và nhà trường;

b. Thống kê, tổng hợp dữ liệu và quản lý hồ sơ của HSSV;

c. Đánh giá, tổng hợp kết quả rèn luyện các kỳ học, năm học; tổ chức thi đua, khen thưởng cho tập thể và cá nhân HSSV đạt thành tích cao trong học tập và rèn luyện; xử lý kỷ luật đối với HSSV vi phạm quy chế, nội quy;

d. Tổ chức "Tuần sinh hoạt công dân HSSV";

đ. Tổ chức đối thoại định kỳ giữa Hiệu trưởng nhà trường với HSSV;

e. Tổ chức, triển khai công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống cho HSSV;

g. Tổ chức thực hiện các chế độ chính sách của Nhà nước qui định đối với HSSV về học bổng, trợ cấp xã hội, tín dụng đào tạo và các chế độ khác có liên quan đến HSSV;

h. Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về an toàn giao thông, phòng chống tội phạm ma túy, mại dâm, HIV/AIDS và các hoạt động khác có liên quan đến HSSV; hướng dẫn HSSV chấp hành pháp luật và nội qui, qui chế.

i. Làm thẻ học sinh, sinh viên;

k. Phối hợp với Đoàn thanh niên nhà trường tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, các hoạt động ngoài giờ lên lớp khác cho HSSV;

l. Phối hợp với các cấp chính quyền địa phương nơi trường đóng quản lí HSSV ngoại trú; xây dựng kế hoạch đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, giải quyết kịp thời các vụ việc có liên quan đến HSSV;

m. Giải quyết các công việc hành chính có liên quan đến HSSV.

2. Bộ phận Quản lý Khu nội trú

a. Căn cứ quỹ nhà ở hiện có, điều kiện cơ sở vật chất, bố trí sắp xếp chỗ ở cho HSSV theo chủ trương kế hoạch của Nhà trường;

b. Quản lý tài sản được trang bị cho khu nội trú và sử dụng đúng quy định. Định kỳ kiểm tra đề xuất ý kiến để bảo dưỡng, sửa chữa nhà cửa, công trình, dụng cụ và các trang thiết bị ... phục vụ nhu cầu làm việc của cán bộ, nhân viên, đảm bảo sinh hoạt và học tập cho HSSV.

c. Phổ biến, hướng dẫn thi hành quy chế công tác HSSV nội trú và nội quy của Khu nội trú.

d. Quản lý theo dõi hộ khẩu của HSSV, đăng ký tạm trú, tạm vắng kịp thời cho HS,SV trong khu nội trú theo quy định.

e. Phối hợp với bộ phận y tế nhà trường thực hiện công tác vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm của nhà ăn; thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh, kịp thời báo cáo nhà trường về tình hình hoạt động phòng chống dịch bệnh hoặc phát hiện dịch bệnh trong khu nội trú.

g. Phối hợp với Đoàn thanh niên, các đơn vị có liên quan tổ chức các hoạt động tự quản, văn hoá, văn nghệ, thể thao, vui chơi giải trí cho HSSV trong khu nội trú theo các quy định hiện hành.

h. Phối hợp chặt chẽ với công an khu vực, công an xã sở tại và chính quyền địa phương trong việc đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, phòng chống cháy nổ trong khu nội trú; thường xuyên kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn kịp thời những hành vi mất an toàn, vi phạm an ninh trật tự, vi phạm nội quy, quy chế, tệ nạn xã hội...

i. Tham gia đánh giá kết quả rèn luyện của HSSV.

III. DANH SÁCH CÁN BỘ PHÒNG QUẢN LÝ SINH VIÊN:  

Họ và tên: Trần Quang Huy

Chức vụ: Trưởng phòng, Giảng viên

Điện thoại: 0988.238.111

Email: tqhuy38@gmail.com

Họ và tên: Trần Thị Nhung

Chức vụ: Phó trưởng phòng - Giảng viên

Điện thoại: 0912.909.608

Email: nhungtq78@gmail.com

Họ và tên:Trịnh Phi Hiệp

Chức vụ: Giảng viên - Phó trưởng phòng

Điện thoại:0984.597.789

Email: trinhphihieptq@gmail.com

Họ và tên: Đào Thị Hồng

Chức vụ: Giảng viên

Điện thoại: 0353.160.095

Email: daohong.027@gmail.com

Họ và tên: Ma Thị Hồng Thu

Chức vụ: Giảng viên

Điện thoại: 0978.066.984

Email: thutq7@gmail.com

Họ và tên: Trần Thị Hồng Minh

Chức vụ: Kỹ sư

Điện thoại: 035 423 33 10

Email: tranminhsontq74@gmail.com

Họ và tên: Chu Thị Mai Anh

Chức vụ: Cán bộ

Điện thoại:   0986202007  

Email:   

Họ và Tên: Vũ Trọng Nghĩa 

Chức vụ: Kỹ sư

Điện thoại: 0978.227.422

Gmail: vutrongnghia.tq@gmail.com

Họ và tên: Nguyễn Tuấn Anh

Chức vụ: Chuyên viên

Điện thoại: 088 641 78 91

Email: tuananh170891@gmail.com

Họ và tên: Lục Minh Chung

Chức vụ: Chuyên viên

Điện thoại: 01659 489 301

Email:

 

Họ và tên: Nguyễn Sơn Tùng

Chức vụ: Giảng viên

Điện thoại: 0977028666

Email: nguyentung260184@gmail.com

Họ và tên:Bàn Thị Hương lan

Chức vụ: Chuyên viên

Điện thoại: 0987823788

Email: huonglandhtt0293@gmail.com

Họ và tên: Hà Thị Thu Trang

Chức vụ: Giảng viên

Điện thoại: 0978.413.463

Email: hathutrang.ht@gmail.com

Họ và tên: Trần Công Anh

Chức vụ: Chuyên viên

Điện thoại: 0369 988 911

Email:

Họ và tên: Nguyễn Văn Hưng

Chức vụ: Chuyên viên

Điện thoại: 0914 399 088

Email:nguyenvanhungxh10b@gmail.com

Họ và tên: Đỗ Xuân Trường

Chức vụ: Chuyên viên

Điện thoại: 0849281188

Email: truongcdtq@gmail.com

 

4. Địa chỉ liên hệ

Phòng 305 (tầng 3) Nhà A Trường Đại học Tân Trào.

Điện thoại: Bộ phận Công tác HSSV: 0273.890.227;

                     Bộ phận Khu nội trú: 0273.890.003.

 

 

 

Tin tức

Thông báo

Tài nguyên